„Girls Go Circular”

Privatumo politika

 

1. Duomenų apsaugos apžvalga

 

Bendra informacija

Toliau pateikta informacija padės jums lengvai susipažinti su tuo, kas bus daroma su jūsų asmens duomenimis, kai apsilankysite šioje svetainėje. Sąvoka „asmens duomenys” apima visus duomenis, pagal kuriuos galima jus asmeniškai identifikuoti. Išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugos dalyką rasite mūsų Duomenų apsaugos deklaracijoje, kurią pateikėme po šia kopija.

 

Duomenų įrašymas šioje svetainėje

 

Kas yra atsakingas už duomenų įrašymą šioje svetainėje (t. y. „duomenų valdytojas”)?

Duomenis šioje svetainėje tvarko svetainės operatorius, kurio kontaktinę informaciją rasite šios privatumo politikos skyriuje „Informacija apie atsakingą šalį (BDAR vadinamą „duomenų valdytoju”)”.

 

Kaip įrašome jūsų duomenis?

Jūsų duomenis renkame, kai dalijatės savo duomenimis su mumis. Pavyzdžiui, tai gali būti informacija, kurią įvedate į mūsų kontaktinę formą.

Kitus duomenis mūsų IT sistemos įrašo automatiškai arba jums sutikus juos įrašyti apsilankymo svetainėje metu. Šiuos duomenis visų pirma sudaro techninė informacija (pvz., žiniatinklio naršyklė, operacinė sistema arba apsilankymo svetainėje laikas). Ši informacija įrašoma automatiškai, kai lankotės šioje svetainėje.

 

Kokiais tikslais naudojame jūsų duomenis?

Dalis informacijos generuojama siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų teikiama be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami naudotojų įpročiams analizuoti.

 

Kokias turite teises, susijusias su jūsų informacija?

Turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie savo archyvuotų asmens duomenų šaltinį, gavėjus ir tikslus, nemokėdami už tokį atskleidimą mokesčio. Taip pat turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Jei davėte sutikimą tvarkyti duomenis, turite galimybę bet kada atšaukti šį sutikimą, o tai turės įtakos visam būsimam duomenų tvarkymui. Be to, turite teisę reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis jūsų duomenų tvarkymas būtų apribotas. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu, jei turite klausimų šiuo ar kitais su duomenų apsauga susijusiais klausimais.

 

2. Priegloba

 

Išorinė priegloba

Šios svetainės prieglobą teikia išorinis paslaugų teikėjas (prieglobos tarnyba). Šioje svetainėje surinkti asmens duomenys saugomi prieglobos paslaugų teikėjo serveriuose. Tai gali būti, be kita ko, IP adresai, kontaktinės užklausos, metaduomenys ir pranešimai, informacija apie sutartis, kontaktinė informacija, vardai ir pavardės, prieiga prie tinklalapio ir kiti per tinklalapį sukurti duomenys.

Šeimininkas naudojamas sutarties su mūsų potencialiais ir esamais klientais vykdymo tikslais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir siekiant, kad profesionalus paslaugų teikėjas saugiai, greitai ir veiksmingai teiktų mūsų internetines paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Mūsų prieglobos tarnyba tvarkys jūsų duomenis tik tiek, kiek tai būtina, kad įvykdytų savo veiklos įsipareigojimus ir vykdytų mūsų nurodymus, susijusius su tokiais duomenimis.

Mes naudojame šį kompiuterį:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning

 

Duomenų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį (DPA). Tai sutartis, kurią sudaryti įpareigoja duomenų privatumo įstatymai ir kuria užtikrinama, kad jie tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamiesi BDAR.

 

3. Bendroji informacija ir privaloma informacija

 

Duomenų apsauga

Šios svetainės ir jos puslapių valdytojai labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą. Todėl jūsų asmens duomenis tvarkome kaip konfidencialią informaciją ir laikydamiesi įstatyminių duomenų apsaugos nuostatų bei šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Kai naudojatės šia svetaine, renkama įvairi asmeninė informacija. Asmeniniai duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų asmeninę tapatybę. Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kokiais tikslais juos naudojame. Joje taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu renkama informacija.

Informuojame, kad perduodant duomenis internetu (t. y. elektroniniu paštu) gali būti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

 

Informacija apie atsakingą šalį (BDAR vadinama „duomenų valdytoju”)

Šios svetainės duomenų tvarkymo duomenų valdytojas yra:

EIT RawMaterials
Europa Center
Tauentzienstr. 11
10789 Berlin
Telefonas: +49 30 263 66 46 60
El. paštas: info@eitrawmaterials.eu

Duomenų valdytojas – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais priima sprendimus dėl asmens duomenų (pvz., vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslų ir išteklių.

 

Saugojimo trukmė

Jei šioje privatumo politikoje nenurodytas konkretesnis saugojimo laikotarpis, jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol nebeliks tikslo, dėl kurio jie buvo surinkti. Jei pateiksite pagrįstą prašymą ištrinti duomenis arba atšauksite savo sutikimą tvarkyti duomenis, jūsų duomenys bus ištrinti, nebent turėsime kitų teisiškai leistinų priežasčių saugoti jūsų asmens duomenis (pvz., mokesčių ar komercinės teisės saugojimo laikotarpiai); pastaruoju atveju duomenys bus ištrinti nustojus galioti šioms priežastims.

 

Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas

Savo įmonėje paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną.

WIEMER / ARNDT UG (haftungsbeschränkt)
Adolfstraße 4
13347 Berlin
Christian Arndt
Telefonas: 0049 -30 403649830
El. paštas: kontakt@wiemer-arndt.de

Informacija apie duomenų perdavimą į JAV ir kitas ES nepriklausančias šalis

Be kita ko, naudojame Jungtinėse Amerikos Valstijose arba kitose duomenų apsaugos požiūriu nesaugiose ne ES šalyse įsikūrusių įmonių priemones. Jei šios priemonės yra aktyvios, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į šias ES nepriklausančias šalis ir ten tvarkomi. Turime atkreipti dėmesį, kad šiose šalyse negalima užtikrinti tokio duomenų apsaugos lygio, kuris būtų panašus į ES duomenų apsaugos lygį. Pavyzdžiui, JAV įmonės yra įpareigotos perduoti asmens duomenis saugumo agentūroms, o jūs, kaip duomenų subjektas, neturite jokių galimybių gintis teisme. Taigi negalima atmesti galimybės, kad JAV agentūros (pvz., Slaptoji tarnyba) gali tvarkyti, analizuoti ir nuolat archyvuoti jūsų asmens duomenis stebėjimo tikslais. Mes nekontroliuojame šios duomenų tvarkymo veiklos.

 

Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Įvairios duomenų tvarkymo operacijos galimos tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Jūs taip pat galite bet kada atšaukti bet kokį mums jau duotą sutikimą. Tai nepažeidžia bet kokio duomenų rinkimo, vykusio iki jūsų atšaukimo, teisėtumo.

 

Teisė nesutikti, kad ypatingais atvejais būtų renkami duomenys; teisė nesutikti su tiesiogine reklama (BDAR 21 straipsnis)

JEI DUOMENYS TVARKOMI REMIANTIS REGLAMENTO (EB) NR. TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI DĖL PRIEŽASČIŲ, KYLANČIŲ IŠ JŪSŲ UNIKALIOS SITUACIJOS. ŠI NUOSTATA TAIP PAT TAIKOMA BET KOKIAM ŠIOMIS NUOSTATOMIS GRINDŽIAMAM PROFILIAVIMUI. NORĖDAMI NUSTATYTI TEISINĮ PAGRINDĄ, KURIUO GRINDŽIAMAS BET KOKS DUOMENŲ TVARKYMAS, SUSIPAŽINKITE SU ŠIA DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJA. JEI UŽREGISTRUOSITE PRIEŠTARAVIMĄ, MES DAUGIAU NEBETVARKYSIME JŪSŲ PAVEIKTŲ ASMENS DUOMENŲ, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI GALĖSIME PATEIKTI ĮTIKINAMŲ APSAUGOS POŽIŪRIU VERTINGŲ JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO PRIEŽASČIŲ, KURIOS YRA SVARBESNĖS UŽ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES, ARBA JEI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS YRA PAREIKŠTI, VYKDYTI AR GINTI TEISINES TEISES (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 21 STRAIPSNIO 1 DALĮ).

JEI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS REKLAMOS TIKSLAIS, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ PAVEIKTI ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIOS REKLAMOS TIKSLAIS. ŠI NUOSTATA TAIP PAT TAIKOMA PROFILIAVIMUI, JEI JIS SUSIJĘS SU TOKIA TIESIOGINE REKLAMA. JEI PRIEŠTARAUJATE, JŪSŲ ASMENS DUOMENYS VĖLIAU NEBEBUS NAUDOJAMI TIESIOGINĖS REKLAMOS TIKSLAIS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 21 STRAIPSNIO 2 DALĮ).

 

Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai

BDAR pažeidimų atveju duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma toje valstybėje narėje, kurioje paprastai yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje įvyko įtariamas pažeidimas. Teisė pateikti skundą galioja nepriklausomai nuo kitų administracinių ar teismo procesų, kurie gali būti naudojami kaip teisinės priemonės.

 

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę reikalauti, kad bet kokius duomenis, kuriuos automatiškai tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu arba siekdami įvykdyti sutartį, perduotume jums arba trečiajai šaliai įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Jei reikalausite tiesiogiai perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai bus padaryta tik tuo atveju, jei tai techniškai įmanoma.

 

SSL ir (arba) TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pavyzdžiui, pirkimo užsakymų ar užklausų, kurias pateikiate mums kaip svetainės operatoriui, perdavimą, šioje svetainėje naudojama SSL arba TLS šifravimo programa. Užšifruotą ryšį atpažinsite patikrinę, ar naršyklės adreso eilutė iš „http://” persijungia į „https://”, taip pat pagal tai, ar naršyklės eilutėje atsiranda užrakto piktograma.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti jūsų mums perduodamų duomenų.

 

Informacija apie duomenis, jų ištaisymas ir ištrynimas

Laikydamiesi galiojančių įstatyminių nuostatų, turite teisę bet kada pareikalauti informacijos apie savo archyvuotus asmens duomenis, jų šaltinį ir gavėjus bei jūsų duomenų tvarkymo tikslą. Taip pat galite turėti teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Jei turite klausimų šia tema arba bet kokių kitų klausimų apie asmens duomenis, nedvejodami kreipkitės į mus bet kuriuo metu.

 

Teisė reikalauti duomenų tvarkymo apribojimų

Turite teisę reikalauti, kad būtų nustatyti apribojimai, susiję su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Norėdami tai padaryti, galite bet kada su mumis susisiekti. Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą taikoma šiais atvejais:

 • Jei ginčytumėte mūsų archyvuojamų duomenų teisingumą, paprastai mums reikės šiek tiek laiko šiam teiginiui patikrinti. Kol vyksta šis tyrimas, turite teisę reikalauti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Jei jūsų asmens duomenys buvo (yra) tvarkomi neteisėtai, turite galimybę reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą, o ne reikalauti juos ištrinti.
 • Jei jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi, o jums jų reikia siekiant įgyvendinti, apginti ar pareikalauti teisinių teisių, turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, o ne juos ištrinti.
 • Jei pareiškėte prieštaravimą pagal CK 2.5 straipsnį, galite pateikti prieštaravimą. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jūsų teisės ir mūsų teisės turės būti vertinamos tarpusavyje. Kol nenustatyta, kieno interesai yra svarbesni, turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, šie duomenys, išskyrus jų archyvavimą, gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti pretenzijas, įgyvendinti ar apginti teisines teises arba apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises, arba dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, kurias nurodo Europos Sąjunga arba ES valstybė narė.

 

4. Duomenų įrašymas šioje svetainėje

 

Sutikimas su „Borlabs” slapuku

Mūsų svetainėje naudojama „Borlabs” sutikimo technologija, kuria siekiama gauti jūsų sutikimą saugoti tam tikrus slapukus jūsų naršyklėje arba naudoti tam tikras technologijas ir jų duomenų privatumo apsaugą atitinkančius dokumentus. Šios technologijos teikėjas yra „Borlabs – Benjamin A. Bornschein”, Rübenkamp 32, 22305 Hamburgas, Vokietija (toliau – „Borlabs”).

Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų naršyklėje bus išsaugotas „Borlabs” slapukas, kuris archyvuoja bet kokius jūsų įvestus sutikimo pareiškimus ar atšaukimus. Šiais duomenimis nesidalijama su „Borlabs” technologijos tiekėju.

Įrašyti duomenys archyvuojami tol, kol paprašysite mūsų juos ištrinti, patys ištrinsite „Borlabs” slapuką arba išnyks duomenų saugojimo tikslas. Tai nepažeidžia jokių teisės aktais nustatytų saugojimo įpareigojimų. Norėdami susipažinti su išsamia „Borlabs” duomenų tvarkymo politika, apsilankykite adresu https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/

Naudojame „Borlabs” slapukų sutikimo technologiją, kad gautume pagal įstatymus privalomus sutikimo dėl slapukų naudojimo pareiškimus. Tokių slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra CK 6.2 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies c punktas BDAR.

 

Serverio žurnalo failai

Šios svetainės ir jos puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Šią informaciją sudaro:

 • Naudojamos naršyklės tipas ir versija
 • Naudojama operacinė sistema
 • Nukreipiančiojo URL
 • Prisijungiančio kompiuterio kompiuterio prieglobos vardas
 • Serverio užklausos laikas
 • IP adresas

Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys registruojami remiantis Reglamento (EB) Nr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą techniškai be klaidų atvaizduoti ir optimizuoti operatoriaus svetainę. Siekiant šio tikslo, turi būti registruojami serverio žurnalo failai.

 

Kontaktinė forma

Jei užklausas mums pateikiate naudodamiesi mūsų kontaktų forma, kontaktų formoje pateiktą informaciją ir bet kokią joje pateiktą kontaktinę informaciją saugosime, kad galėtume išnagrinėti jūsų užklausą ir iškilus papildomiems klausimams. Be jūsų sutikimo šia informacija nesidalinsime.

Šių duomenų tvarkymas yra grindžiamas CK 2.5 str. 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties vykdymu arba jei būtina atlikti ikisutartines priemones. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums adresuotus prašymus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei to buvo prašoma.

Kontaktinėje formoje įvesta informacija lieka pas mus tol, kol nepaprašysite jos ištrinti, neatšauksite savo sutikimo archyvuoti duomenis arba jei nebeliks tikslo, dėl kurio informacija archyvuojama (pvz., kai baigsime rengti atsakymą į jūsų užklausą). Tai nepažeidžia jokių privalomų teisinių nuostatų, ypač duomenų saugojimo laikotarpių.

 

Prašymas el. paštu, telefonu arba faksu

Jei su mumis susisieksite el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausą, įskaitant visus gautus asmens duomenis (vardą, pavardę, užklausą), saugosime ir tvarkysime jūsų užklausos tvarkymo tikslais. Be jūsų sutikimo šių duomenų neperduodame.

Šie duomenys tvarkomi remiantis CK 6.2 straipsniu. 1 dalies b punktu, jei jūsų užklausa yra susijusi su sutarties vykdymu arba reikalinga ikisutartinėms priemonėms atlikti. Visais kitais atvejais duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums pateiktas užklausas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei jis buvo gautas.

Duomenys, kuriuos atsiuntėte mums per užklausas, lieka pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą saugoti arba kol išnyks duomenų saugojimo tikslas (pvz., įvykdžius jūsų užklausą). Privalomos įstatymų nuostatos – ypač teisės aktuose nustatyti saugojimo laikotarpiai – lieka nepakeistos.

 

5. Įskiepiai ir įrankiai

 

„YouTube” su išplėsta duomenų apsaugos integracija

Mūsų interneto svetainėje įterpiami svetainės „YouTube” vaizdo įrašai. Svetainės operatorius yra „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Naudojame „YouTube” išplėstiniu duomenų apsaugos režimu. Pasak „YouTube”, šis režimas užtikrina, kad „YouTube” nesaugo jokios informacijos apie šios svetainės lankytojus prieš jiems peržiūrint vaizdo įrašą. Vis dėlto tai nebūtinai reiškia, kad dėl išplėstinio duomenų apsaugos režimo galima atmesti galimybę dalytis duomenimis su „YouTube” partneriais. Pavyzdžiui, nepriklausomai nuo to, ar žiūrite vaizdo įrašą, „YouTube” visada užmezga ryšį su „Google DoubleClick” tinklu.

Kai tik šioje svetainėje pradėsite atkurti „YouTube” vaizdo įrašą, bus užmegztas ryšys su „YouTube” serveriais. Dėl to „YouTube” serveriui bus pranešta, kuriame iš mūsų puslapių lankėtės. Jei lankydamiesi mūsų svetainėje esate prisijungę prie savo „YouTube” paskyros, leidžiate „YouTube” tiesiogiai priskirti jūsų naršymo modelius jūsų asmeniniam profiliui. Turite galimybę užkirsti tam kelią atsijungdami nuo savo „YouTube” paskyros.

Be to, jums pradėjus žiūrėti vaizdo įrašą, „YouTube” galės jūsų prietaise įdiegti įvairius slapukus arba panašias atpažinimo technologijas (pvz., prietaiso pirštų atspaudus). Taip „YouTube” galės gauti informacijos apie šios svetainės lankytojus. Be kita ko, ši informacija bus naudojama vaizdo įrašų statistikai generuoti, siekiant pagerinti svetainės patogumą naudotojams ir užkirsti kelią bandymams sukčiauti.

Tam tikromis aplinkybėmis, pradėjus atkurti „YouTube” vaizdo įrašą, gali būti atliekamos papildomos duomenų apdorojimo operacijos, kurių mes negalime kontroliuoti.

„YouTube” naudojame dėl to, kad esame suinteresuoti patraukliai pateikti savo internetinį turinį. Vadovaudamiesi CK 6.2 str. 1 dalies f punktą tai yra teisėtas interesas. Jei prašoma sudaryti atitinkamą susitarimą, duomenų tvarkymas vykdomas tik remiantis CK 6.2 str. 6(1)(a) BDAR; susitarimas gali būti bet kada atšauktas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „YouTube” tvarko naudotojų duomenis, rasite „YouTube” duomenų privatumo politikoje adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

 

6. Informacija pagal DSGVO 13 straipsnį duomenų subjektams, kurie susisiekia su „Girls Go Circular by EIT Rawmaterials GmbH”, Vokietija.

 

Duomenų tvarkymas įvykių kontekste

Toliau pateikiame informaciją apie asmens duomenų rinkimą naudojant kontaktinę formą. Asmens duomenys – tai visi duomenys, kurie gali būti susiję su jumis asmeniškai, pvz., vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys.

For what purposes and on what legal basis do we process personal data?

Jūsų informaciją tvarkome laikydamiesi Europos ir Vokietijos duomenų apsaugos įstatymų (trumpai tariant, EU-DSGVO, BDSG) taisyklių, t. y. kai:

 • kai susisiekiate su mumis el. paštu arba bet kokiu kitu būdu, jūsų pateiktus duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą, vardą, pavardę ir pilietybę, įmonę, jei taikoma) saugome, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausas arba
 • davėte sutikimą tvarkyti duomenis (ES-DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas) arba
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti mūsų arba trečiųjų šalių teisėtus interesus, pavyzdžiui, šiais atvejais: 1 dalies 1 punkto f papunktis ES-DSGVO) arba
 • duomenys tvarkomi siekiant dokumentuoti renginį ir palaikyti ryšius su visuomene (pvz., sukurti ir paskelbti vaizdus pagrindiniame puslapyje), kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 str. DSGVO 1 straipsnio 1 dalies f punktą ir DSGVO 47 konstatuojamąją dalį. Tai leidžiama, jei jūsų interesai, pagrindinės teisės ir laisvės nėra svarbesni už mūsų teisėtus interesus. Nuotraukų objektas yra pats renginys, o ne jame dalyvaujantys asmenys.

Kokių kategorijų asmens duomenys renkami?

 • Pagrindiniai duomenys (vardas, pavardė)
 • Kontaktiniai duomenys (el. paštas)
 • IP adresas
 • Naudojimo duomenys

Kokios yra jūsų duomenų gavėjų kategorijos?

Mūsų organizacijoje prieigą prie jūsų duomenų turės tie subjektai, kuriems jie reikalingi mūsų sutartiniams ar teisiniams įsipareigojimams vykdyti arba kuriems leidžiama juos tvarkyti remiantis mūsų teisėtu interesu. Galime perduoti jūsų asmens duomenis su mumis susijusioms įmonėms tiek, kiek tai leidžia nurodytas tikslas arba teisinis pagrindas.
Jūsų asmens duomenis galime perduoti trečiosioms šalims (pvz., kredito įstaigoms dėl mokėjimų apdorojimo, pašto tarnyboms dėl pašto siuntų pristatymo, mokesčių konsultantams dėl mokestinių prievolių vykdymo, telekomunikacijų paslaugų teikėjams, interneto prieglobos tarnyboms ir t. t.), jei prieš tai davėte sutikimą perduoti duomenis, esame įpareigoti tai padaryti pagal sutartį arba yra teisinis leidimas perduoti duomenis.
Be to, jūsų duomenis galime perduoti instrukcijomis įpareigotiems užsakymų tvarkytojams (pvz., IT paslaugų teikėjams, taip pat nuotolinės techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjams, prieglobos paslaugų teikėjams, duomenų centrams ir t. t.).
Perduotus duomenis gali tvarkyti tik užsakymų tvarkytojas, remdamasis sutartimis, sudarytomis pagal 28 ES-DSGVO, ir jiems taikomas konfidencialumo reikalavimas.

Perdavimas trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai

Dirbame kartu su
Paslaugų teikėjas (valdymo techninis įgyvendinimas):
brainshuttle GmbH
Kurfürstendamm 48/49
10707 Berlin
Susisiekite su: Matthias Fromm

Paslaugų teikėjas (priegloba):
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Deutschland

teikti mūsų paslaugas.

Duomenų subjektų teisės
Informacijos apie saugomus asmens duomenis galite prašyti pirmiau nurodytu adresu. Be to, tam tikromis sąlygomis galite prašyti ištaisyti arba ištrinti duomenis. Taip pat turite teisę apriboti savo duomenų tvarkymą ir teisę gauti savo pateiktus duomenis susistemintu, bendru ir kompiuterio skaitomu formatu.
Turite teisę atšaukti savo asmens duomenų tvarkymą.

Teisių apribojimas
Kadangi duomenys tvarkomi trečiosiose šalyse, jūsų teisių apsaugos reikalavimų galime laikytis tik ribotai.

Teisė nesutikti netaikoma, jei nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant įvykdyti užduotį, kuri atitinka trečiosios šalies, pvz., JAV, viešąjį interesą.
Teisė į duomenų perkeliamumą netaikoma, jei jūsų asmens duomenys turi būti tvarkomi siekiant įvykdyti teisines prievoles, pvz., Debesų įstatymą.

Kiek laiko bus saugomi jūsų duomenys?
Asmens duomenys, skirti sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, bus sunaikinti pagal duomenų apsaugos įstatymą pasibaigus teisės aktuose nustatytam 2 metų saugojimo terminui.
Asmens duomenys, tvarkomi teisėto intereso pagrindu, bus tvarkomi tiek laiko, kiek teisėtas interesas yra pateisinamas ir kiek duomenų subjektų pagrindinės teisės neturi viršenybės.

Teisė pateikti skundą
Galite pateikti skundą pirmiau minėtam duomenų apsaugos pareigūnui arba už mus atsakingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai:
Berlyno duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisaras, Friedrichstraße 219, 10969 Berlynas, mailbox@datenschutz-berlin.de

Būtinybė pateikti asmens duomenis
Įstatymai ar sutartys nereikalauja pateikti asmens duomenų ir jūs neprivalote jų atskleisti trečiosioms šalims.

 

 

 

7. WGSF registracijos pranešimas

 

 

 

Registracijos pranešimo duomenys

Jei norite užsiprenumeruoti šioje svetainėje siūlomą registracijos pranešimą, mums reikės jūsų el. pašto adreso ir informacijos, kuri leistų patvirtinti, kad esate pateikto el. pašto adreso savininkas ir sutinkate su registracijos pranešimo gavimas. Daugiau duomenų nerenkama arba jie renkami tik savanoriškai. Tokius duomenis naudosime tik prašomai informacijai siųsti ir nesidalinsime tokiais duomenimis su jokiomis trečiosiomis šalimis.

Informacija, įvesta į registracijos pranešimo prenumeratos formą, tvarkoma tik gavus jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. lit. a). Jūs galite bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų archyvavimo, el. pašto adreso ir šios informacijos panaudojimo registracijos pranešimui siųsti, pvz., pranešime paspaudę nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“ el. -Paštas. Tai nepažeidžia iki šiol įvykusių duomenų tvarkymo operacijų teisėtumo.

Duomenys, saugomi pas mus registracijos pranešimo prenumeratos tikslais, bus saugomi tol, kol atsisakote registracijos pranešimo arba paslaugos teikėjo, ir ištrinami iš platinimo sąrašo po to, kai atsisakote registracijos pranešimo prenumeratos arba pasibaigus tikslui. taikyti. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra ištrinti arba blokuoti el. pašto adresus iš savo platinimo sąrašo, atsižvelgdami į mūsų teisėtą interesą pagal str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Kai atsisakote prenumeratos iš platinimo sąrašo, mes arba paslaugų teikėjas galime išsaugoti jūsų el. pašto adresą juodajame sąraše, kad ateityje būtų išvengta laiškų siuntimo. Duomenys iš juodojo sąrašo naudojami tik šiam tikslui ir nėra sujungiami su kitais duomenimis. Tai atitinka jūsų ir mūsų interesus laikytis teisinių reikalavimų siunčiant naujienlaiškius (teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 6 str. 1 d. f). Saugojimas juodajame sąraše yra neribotas. Galite prieštarauti saugojimui, jei jūsų interesai nusveria mūsų teisėtą interesą.

 

 

MailChimp su išjungtu sėkmės matavimu

Ši svetainė naudoja MailChimp paslaugas, kad išsiųstų registracijos pranešimus. Teikėjas yra „Rocket Science Group LLC“, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, JAV.

Be kita ko, „MailChimp“ yra paslauga, kurią galima panaudoti norint organizuoti registracijos pranešimų siuntimą. Kiekvieną kartą, kai įvedate duomenis prenumeratos tikslu (pvz., el. pašto adresą), informacija yra saugoma MailChimp serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Išjungėme „Mailchimp“ sėkmės matavimą, todėl „Mailchimp“ nevertins jūsų elgesio atidarant mūsų el.

Jei nenorite, kad MailChimp gautų jūsų duomenis, turite atsisakyti prenumeratos. Kiekviename el. laiške pateikiame nuorodą, kaip tai padaryti.

Duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 str. 1 lit. a). Jūs galite bet kada atšaukti bet kokį duotą sutikimą, atsisakydami prenumeratos. Tai nepažeidžia duomenų tvarkymo operacijų, įvykusių prieš jūsų atšaukimą, teisėtumui.

Duomenys, saugomi mums registracijos pranešimo prenumeratos tikslais, bus saugomi tol, kol atsisakysite registracijos pranešimo arba paslaugos teikėjo, o po to, kai atsisakysite prenumeratos, jie bus ištrinti iš platinimo sąrašo. Duomenys, saugomi kitais tikslais pas mus, lieka nepakitę.

Duomenų perdavimas į JAV yra pagrįstas Europos Komisijos standartinėmis sutarties sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ir https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Kai atsisakote prenumeratos iš platinimo sąrašo, mes arba paslaugų teikėjas galime išsaugoti jūsų el. pašto adresą juodajame sąraše, kad ateityje būtų išvengta laiškų siuntimo. Duomenys iš juodojo sąrašo naudojami tik šiam tikslui ir nėra sujungiami su kitais duomenimis. Tai atitinka jūsų ir mūsų interesus laikytis teisinių reikalavimų siunčiant el. laiškus (teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 6 str. 1 d. f). Saugojimas juodajame sąraše yra neribotas. Galite prieštarauti saugojimui, jei jūsų interesai nusveria mūsų teisėtą interesą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite „MailChimp“ duomenų privatumo politiką adresu https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

 

Sutarties duomenų tvarkymo sutarties vykdymas

Su MailChimp sudarėme vadinamąją „Duomenų apdorojimo sutartį“, kurioje įpareigojame, kad „MailChimp“ įsipareigoja saugoti savo klientų duomenis ir nesidalyti jais su trečiosiomis šalimis.