Girls Go Circular

Политика за поверителност

 

1. Преглед на защитата на данните

 

Главна информация

Информацията по-долу ще ви предостави лесен за навигация преглед на това какво ще се случи с вашите лични данни, когато посетите този уебсайт. Терминът „лични данни“ включва всички данни, които могат да бъдат използвани, за да ви идентифицират лично. За подробна информация относно предмета на защита на данните, моля, вижте нашата Декларация за защита на данните, която сме включили под това копие.

 

Записване на данни на този уебсайт

 

Коя е отговорната страна за записването на данни на този уебсайт (т.е. „администраторът“)?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта, чиято информация за контакт е достъпна в раздел „Информация за отговорното лице (наричано „администратор“ в GDPR)“ в тази Политика за поверителност.

 

Как записваме вашите данни?

Ние събираме вашите данни в резултат на споделянето на вашите данни с нас. Това може например да е информация, която въвеждате в нашата форма за контакт.

Други данни ще бъдат записани от нашите ИТ системи автоматично или след като сте се съгласили да бъдат записани по време на посещението на вашия уебсайт. Тези данни включват предимно техническа информация (напр. уеб браузър, операционна система или време на достъп до сайта). Тази информация се записва автоматично, когато влезете в този уебсайт.

 

За какви цели използваме вашите данни?

Част от информацията се генерира, за да се гарантира предоставянето на уебсайта без грешки. Други данни могат да се използват за анализ на вашите потребителски модели.

 

Какви права имате по отношение на вашата информация?

Имате право да получавате информация относно източника, получателите и целите на вашите архивирани лични данни по всяко време, без да се налага да плащате такса за такова разкриване. Вие също имате право да поискате вашите данни да бъдат коригирани или изтрити. Ако сте се съгласили с обработката на данни, имате възможност да оттеглите това съгласие по всяко време, което ще се отрази на цялата бъдеща обработка на данни. Освен това имате право да поискате обработването на вашите данни да бъде ограничено при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентната надзорна агенция.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време, ако имате въпроси относно този или други проблеми, свързани със защитата на данните.

 

2. Хостинг

 

Външен хостинг

Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги (хост). Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хоста. Те могат да включват, но не се ограничават до IP адреси, заявки за контакт, метаданни и комуникации, информация за договор, информация за контакт, имена, достъп до уеб страница и други данни, генерирани чрез уеб сайт.

Хостът се използва с цел изпълнение на договора с нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД) и в интерес на сигурно, бързо и ефективно предоставяне на нашите онлайн услуги от професионален доставчик ( член 6, параграф 1, буква е) от GDPR).

Нашият хост ще обработва вашите данни само доколкото е необходимо, за да изпълни своите задължения за изпълнение и да следва нашите инструкции по отношение на тези данни.

Използваме следния хост:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning

 

Обработка на данни

Имаме сключено споразумение за обработка на данни (DPA) с горепосочения доставчик. Това е договор, наложен от законите за поверителност на данните, който гарантира, че те обработват лични данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

 

3. Обща информация и задължителна информация

 

Защита на данни

Операторите на този уебсайт и неговите страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Следователно, ние обработваме вашите лични данни като поверителна информация и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази Декларация за защита на данните.

Всеки път, когато използвате този уебсайт, ще се събира разнообразна лична информация. Личните данни включват данни, които могат да бъдат използвани, за да ви идентифицират лично. Тази Декларация за защита на данните обяснява какви данни събираме, както и целите, за които използваме тези данни. Той също така обяснява как и за каква цел се събира информацията.

С настоящото ви уведомяваме, че предаването на данни през интернет (т.е. чрез комуникация по електронна поща) може да бъде предразположено към пропуски в сигурността. Не е възможно напълно да защитите данните срещу достъп на трети страни.

 

Информация за отговорната страна (наричана „администратор“ в ОРЗД)

Администраторът за обработка на данни на този уебсайт е:

EIT RawMaterials
Europaplatz 2
10557 Берлин
Телефон: +49 30 263 66 46 60
Електронна поща: info@eitrawmaterials.eu

Администраторът е физическо или юридическо лице, което еднолично или съвместно с други взема решения относно целите и ресурсите за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

 

Продължителност на съхранение

Освен ако в тази политика за поверителност не е посочен по-конкретен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта, за която са били събрани, престане да се прилага. Ако подадете обосновано искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхраняване на личните ви данни (напр. периоди на съхранение по данъчно или търговско право); в последния случай заличаването ще се извърши след отпадане на тези причини.

 

Определяне на длъжностно лице по защита на данните

Назначихме длъжностно лице по защита на данните за нашата компания.

WIEMER / ARNDT UG (haftungsbeschränkt)
Marienstrasse 25
10117 Берлин
Christian Arndt
Телефон: 0049 -30 403649830
Електронна поща: kontakt@wiemer-arndt.de

 

 

 

Информация за трансфер на данни към САЩ и други страни извън ЕС

Освен всичко друго, ние използваме инструменти на компании, установени в Съединените щати или други от гледна точка на защитата на данните несигурни държави извън ЕС. Ако тези инструменти са активни, вашите лични данни може потенциално да бъдат прехвърлени в тези държави извън ЕС и да бъдат обработени там. Трябва да отбележим, че в тези държави не може да се гарантира ниво на защита на данните, което е сравнимо с това в ЕС. Например предприятията в САЩ имат мандат да предоставят лични данни на агенциите за сигурност и вие като субект на данни нямате никакви възможности за съдебни спорове, за да се защитите в съда. Следователно не може да се изключи възможността агенции на САЩ (напр. Сикрет сървис) да обработват, анализират и архивират за постоянно вашите лични данни за целите на наблюдението. Ние нямаме контрол върху тези дейности по обработка.

 

Оттегляне на вашето съгласие за обработка на данни

Широка гама от транзакции за обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете също така да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни дали. Това не засяга законосъобразността на всяко събиране на данни, извършено преди вашето оттегляне.

 

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи; право на възражение срещу директна реклама (чл. 21 от ОРЗД)

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДАННИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6(1)(E) ИЛИ (F) ОРЗД, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЖИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА УНИКАЛНА СИТУАЦИЯ. ТОВА СЕ ПРИЛАГА СЪЩО ЗА ВСЯКО ПРОФИЛИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ БАЗИРА ВСЯКА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, МОЛЯ, ВИЖТЕ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО РЕГИСТРИРАТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, НИЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЗАСЕГНАТИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО СМЕ В ПОЗИЦИЯ ДА ПРЕДСТАВИМ ПРИОБРЕЖИТЕЛНА ЗАЩИТА, ДОСТОЙНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ, КОИТО НАТЕЖАВАТ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ ИЛИ АКО ЦЕЛТА НА ОБРАБОТКАТА Е ИСК, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ЗАКОННИ ПРАВА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 1 ОРЗД).

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ, ЗА ДА СЕ АНГАЖИРАТЕ В ДИРЕКТНА РЕКЛАМА, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЖИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЗАСЕГНАТИТЕ ВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. ТОВА СЕ ВАЖИ СЪЩО ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДО СТЕПЕНТА, КОЯТО Е СВЪРЗАНО С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ПРЕДСТАВИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ПОСЛЕДСТВИЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОВЕЧЕ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 2 от ОРЗД).

 

Право на подаване на жалба до компетентната надзорна агенция

В случай на нарушения на ОРЗД, субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорна агенция, по-специално в държавата-членка, където обикновено поддържат своето местоживеене, месторабота или на мястото, където е извършено предполагаемото нарушение. Правото на регистриране на жалба е в сила независимо от всякакви други административни или съдебни производства, налични като правни средства.

 

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате от нас да предадем всички данни, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или за да изпълним договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в често използван, машинно четим формат. Ако трябва да поискате директно прехвърляне на данните към друг администратор, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

 

SSL и/или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки за покупка или запитвания, които изпращате до нас като оператор на уебсайта, този уебсайт използва или SSL, или TLS програма за криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра се превключва от „http://“ на „https://“, както и чрез появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

 

Информация относно, коригиране и изтриване на данни

В обхвата на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да поискате информация относно вашите архивирани лични данни, техния източник и получатели, както и целта на обработката на вашите данни. Може също така да имате право вашите данни да бъдат коригирани или изтрити. Ако имате въпроси относно тази тема или други въпроси относно личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време.

 

Право да изисквате ограничения за обработка

Имате право да изискате налагането на ограничения по отношение на обработката на Вашите лични данни. За да направите това, можете да се свържете с нас по всяко време. Правото да се иска ограничаване на обработката се прилага в следните случаи:

 • В случай, че трябва да оспорите коректността на Вашите данни, архивирани от нас, обикновено ще ни трябва известно време, за да проверим това твърдение. Докато тече това разследване, имате право да поискате да ограничим обработването на вашите лични данни.
 • Ако обработката на вашите лични данни е била/се извършва по незаконосъобразен начин, имате възможност да поискате ограничаване на обработката на вашите данни, вместо да поискате изтриването на тези данни.
 • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни и вие се нуждаете от тях, за да упражнявате, защитавате или предявявате законови права, имате право да изискате ограничаване на обработването на вашите лични данни вместо тяхното изтриване.
 • Ако сте направили възражение по чл. 21 (1) ОРЗД, вашите права и нашите права ще трябва да бъдат претеглени едно спрямо друго. Докато не е установено чии интереси надделяват, Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

Ако сте ограничили обработването на вашите лични данни, тези данни – с изключение на тяхното архивиране – могат да бъдат обработвани само при условие, че сте дали съгласието си или за да претендирате, упражнявате или защитавате законови права или за защита на правата на други физически или юридически лица или поради важни причини от обществен интерес, посочени от Европейския съюз или държава-членка на ЕС.

 

4. Записване на данни на този уебсайт

 

Съгласие с бисквитката на Borlabs

Нашият уебсайт използва технологията за съгласие на Borlabs, за да получи вашето съгласие за съхранение на определени бисквитки във вашия браузър или за използването на определени технологии и за тяхната документация за защита на поверителността на данните. Доставчикът на тази технология е Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Хамбург, Германия (наричан по-долу Borlabs).

Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, във вашия браузър ще се съхранява бисквитка на Borlabs, която архивира всички декларации или оттегляния на съгласие, които сте въвели. Тези данни не се споделят с доставчика на технологията Borlabs.

Записаните данни ще останат архивирани, докато не поискате от нас да ги изтрием, да изтрием сами бисквитката на Borlabs или целта за съхранение на данните вече не съществува. Това не засяга каквито и да било задължения за задържане, определени от закона. За да прегледате подробностите относно правилата за обработка на данни на Borlabs, моля, посетете https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Ние използваме технологията за съгласие за бисквитки на Borlabs, за да получим декларациите за съгласие, изисквани от закона за използването на бисквитки. Правното основание за използването на такива бисквитки е чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

 

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на този уебсайт и неговите страници автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни регистрационни файлове, които вашият браузър ни съобщава автоматично. Информацията включва:

 • Типът и версията на използвания браузър
 • Използваната операционна система
 • URL адрес за препращане
 • Името на хоста на осъществяващия достъп компютър
 • Часът на запитването на сървъра
 • IP адресът

Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Тези данни се записват на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес от изобразяване без технически грешки и оптимизиране на уебсайта на оператора. За да се постигне това, трябва да се записват регистрационни файлове на сървъра.

 

Форма за контакти

Ако изпратите запитване до нас чрез нашия формуляр за контакт, информацията, предоставена във формуляра за контакт, както и всяка информация за контакт, предоставена в него, ще бъдат съхранени от нас, за да обработим вашето запитване и в случай, че имаме допълнителни въпроси. Няма да споделяме тази информация без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6(1)(b) ОРЗД, ако Вашето искане е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо да се извършат преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия законен интерес от ефективната обработка на исканията, отправени към нас (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) или на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД) ако това е било поискано.

Информацията, която сте въвели във формуляра за контакт, ще остане при нас, докато не ни поискате да изтрием данните, да оттеглите съгласието си за архивиране на данни или ако целта, за която информацията се архивира, вече не съществува (напр. след като сме завърши нашия отговор на вашето запитване). Това не засяга задължителните законови разпоредби, по-специално периодите на съхранение.

Заявка по електронна поща, телефон или факс

Ако се свържете с нас по имейл, телефон или факс, вашата заявка, включително всички получени лични данни (име, заявка) ще бъдат съхранени и обработени от нас за целите на обработката на вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват на основание чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, ако вашето запитване е свързано с изпълнение на договор или е необходимо за изпълнение на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи данните се обработват въз основа на нашия легитимен интерес от ефективното обработване на запитвания, изпратени до нас (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) или въз основа на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1 )(a) ОРЗД), ако е получен.

Данните, изпратени от вас до нас чрез заявки за контакт, остават при нас, докато не поискате да изтрием, оттеглим вашето съгласие за съхранение или целта за съхранение на данни изтече (напр. след приключване на вашата заявка). Задължителните законови разпоредби – по-специално законовите периоди на съхранение – остават незасегнати.

 

5. Добавки и инструменти

 

YouTube с разширена интеграция за защита на данните

Нашият уебсайт вгражда видеоклипове от уебсайта YouTube. Операторът на уебсайта е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Използваме YouTube в режим на разширена защита на данните. Според YouTube този режим гарантира, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на този уебсайт, преди да гледат видеоклипа. Въпреки това, това не означава непременно, че споделянето на данни с партньори на YouTube може да бъде изключено в резултат на разширения режим на защита на данните. Например, независимо дали гледате видеоклип, YouTube винаги ще установи връзка с мрежата Google DoubleClick.

Веднага след като започнете да възпроизвеждате видеоклип от YouTube на този уебсайт, ще бъде установена връзка със сървърите на YouTube. В резултат на това сървърът на YouTube ще бъде уведомен коя от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, докато посещавате нашия сайт, вие разрешавате на YouTube директно да разпредели вашите модели на сърфиране към вашия личен профил. Имате възможност да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Освен това, след като започнете да възпроизвеждате видеоклип, YouTube ще може да постави различни бисквитки на вашето устройство или сравними технологии за разпознаване (напр. пръстови отпечатъци на устройството). По този начин YouTube ще може да получава информация за посетителите на този уебсайт. Освен всичко друго, тази информация ще се използва за генериране на видео статистика с цел подобряване на удобството за потребителя на сайта и предотвратяване на опити за извършване на измами.

При определени обстоятелства може да се задействат допълнителни транзакции за обработка на данни, след като започнете да възпроизвеждате видеоклип в YouTube, които са извън нашия контрол.

Използването на YouTube се основава на нашия интерес да представяме нашето онлайн съдържание по привлекателен начин. Съгласно чл. 6(1)(f) ОРЗД, това е легитимен интерес. Ако е поискано съответно споразумение, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД; споразумението може да бъде отменено по всяко време.

За повече информация как YouTube обработва потребителските данни, моля, направете справка с Правилата за поверителност на данните на YouTube под:

https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

6. Информация съгласно член 13 от ОРЗД за субекти на данни, които влизат в контакт с Girls Go Circular от EIT Rawmaterials GmbH, Германия

 

Обработка на данни в контекста на събития

По-долу предоставяме информация относно събирането на лични данни при използване на формата за контакт. Лични данни са всички данни, които могат да бъдат свързани лично с Вас, напр. име, адрес, данни за контакт.

За какви цели и на какво правно основание обработваме лични данни?

Ние обработваме вашата информация в съответствие с правилата на европейския и германския закон за защита на данните (накратко EU-ОРЗД, BDSG ново), т.е.

 • когато се свържете с нас по имейл или по друг начин, данните, които предоставяте (напр. име, имейл адрес, име и националност, фирма, ако е приложимо), се съхраняват от нас, за да отговорим на вашите запитвания или
  сте дали своето съгласие за обработването (чл. 6, ал. 1 б EU-ОРЗД) или
 • обработването е необходимо за защита на легитимните интереси на нас или на трети страни, например в следните случаи: Предявяване на претенции, защита срещу правни действия, откриване и премахване на злоупотреба, предотвратяване и разследване на престъпления (чл. 6, ал. 1 .) f EU-ОРЗД) или
 • обработката се извършва с цел документиране на събитието и връзки с обществеността (напр. създаване и публикуване на изображения на началната страница) в съответствие с чл. 6 ал. 1 лит. 6, ал. 1 1, буква f ОРЗД и съображение 47 ОРЗД. Това е допустимо, стига вашите интереси, основни права и свободи да не надделяват над нашите законни интереси. Обект на снимките е самото събитие, а не участниците.

Какви категории лични данни се събират?

 • Основни данни (име, фамилия)
 • Данни за контакт (e-mail)
 • IP адрес
 • Данни за употреба

Какви са категориите получатели на вашите данни?

В рамките на нашата организация тези субекти ще имат достъп до вашите данни, които се нуждаят от тях, за да изпълнят нашите договорни или законови задължения или им е разрешено да ги обработват въз основа на нашия законен интерес. Можем да прехвърлим вашите лични данни на свързани с нас компании до степента, разрешена от заявената цел или правно основание.
Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени от нас на трети страни (напр. кредитни институции за обработка на плащания, пощенски услуги за доставка на поща, данъчни консултанти за изпълнение на задължения за данъчно отчитане, доставчици на телекомуникационни услуги, уеб хостове и др.), при условие че имате предварително сме се съгласили с прехвърлянето на данни, ние сме договорно задължени да го направим или има законово разрешение за прехвърляне на данни.
В допълнение, ние може да прехвърлим вашите данни към обработващи поръчки, обвързани с инструкции (напр. доставчици на ИТ услуги, също за дистанционна поддръжка и поддръжка, хостинг доставчици, центрове за данни и др.).
Предадените данни могат да бъдат обработвани само от обработващия поръчки въз основа на споразумения съгласно 28 EU-ОРЗД и подлежат на поверителност.

Прехвърляне към трета държава или международна организация

Ние работим заедно с
Доставчик на услуги (техническо изпълнение на управлението):
brainshuttle GmbH
Kurfürstendamm 48/49
10707 Берлин
Contact: Matthias Fromm

Доставчик на услуги (хостинг):
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Германия

за предоставяне на нашата услуга.

Права на субектите на данни
Можете да поискате информация относно вашите съхранявани лични данни на горепосочения адрес. Освен това можете при определени условия да поискате данните да бъдат коригирани или изтрити. Вие също имате право да ограничите обработката на вашите данни и право да получите предоставените от вас данни в структуриран, общ и машинно четим формат.
Имате право да отмените обработването на вашите лични данни.

Ограничаване на правата
Поради обработката на данни в трети държави, може да сме в състояние да се съобразим със защитата на вашите права само в ограничена степен.

Правото на възражение не се прилага, ако възражението срещу обработването на вашите лични данни трябва да се обработва за изпълнение на задача, която е от обществен интерес на трета държава, напр. САЩ.
Правото на преносимост на данните не се прилага, ако обработването на вашите лични данни трябва да се обработва за изпълнение на законови задължения, напр. Закон за облака.

Колко дълго ще се съхраняват вашите данни?
Личните данни за изпълнение на договорни задължения ще бъдат унищожени в съответствие със закона за защита на данните след изтичане на законовите задължения за съхранение от 2 години.
Личните данни, обработвани въз основа на легитимен интерес, ще бъдат обработвани за периода, за който законният интерес е оправдан и доколкото основните права на субектите на данни не надделяват.

Право на жалба
Имате възможност да подадете жалба до горепосоченото длъжностно лице по защита на данните или до отговорния за нас надзорен орган по защита на данните:
Берлински комисар по защита на данните и свобода на информацията, Friedrichstraße 219, 10969 Берлин, mailbox@datenschutz-berlin.de

Необходимост от предоставяне на лични данни
Предоставянето на лични данни не се изисква по закон или договор, нито сте задължени да разкривате личните си данни на трети страни.

 

 

 

7. Известие за регистрация на WGSF

 

 

 

Данни за уведомление за регистрация

Ако желаете да се абонирате за известията за регистрация, предлагани на този уебсайт, ние ще се нуждаем от вашия имейл адрес, както и информация, която ни позволява да потвърдим, че вие ​​сте собственик на предоставения имейл адрес и се съгласявате с получаване на уведомлението за регистрация. Няма да се събират допълнителни данни или ще се събират само на доброволна основа. Ние ще използваме тези данни само за изпращане на исканата информация и няма да ги споделяме с трети страни.

Обработката на информацията, въведена във формуляра за абонамент за уведомление за регистрация, се извършва изключително въз основа на вашето съгласие (чл. 6, § 1, буква a от GDPR). Можете да оттеглите съгласието, което сте дали за архивирането на данни, имейл адреса и използването на тази информация за изпращане на известието за регистрация по всяко време, например като щракнете върху връзката „Отписване“ в известието e -поща. Това не засяга законосъобразността на каквито и да е транзакции за обработка на данни, извършени до момента.

Данните, депозирани при нас за целите на абонирането за известието за регистрация, ще бъдат съхранявани от нас, докато не се отпишете от известието за регистрация или от доставчика на услуги и ще бъдат изтрити от списъка за разпространение, след като се отпишете от известието за регистрация или след като целта е престанала да Приложи. Ние си запазваме правото да изтриваме или блокираме имейл адреси от нашия списък за разпространение по наше усмотрение в рамките на нашия легитимен интерес в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR.

След като се отпишете от списъка за разпространение, вашият имейл адрес може да бъде съхранен от нас или от доставчика на услуги в черен списък, за да се предотвратят бъдещи изпращания. Данните от черния списък се използват само за тази цел и не се обединяват с други данни. Това обслужва както вашия интерес, така и нашия интерес за спазване на законовите изисквания при изпращане на бюлетини (легитимен интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква f от GDPR). Съхранението в черния списък е неограничено. Можете да възразите срещу съхранението, ако вашите интереси надделяват над нашия законен интерес.

 

 

MailChimp с деактивирано измерване на успеха

Този уебсайт използва услугите на MailChimp, за да изпраща своите известия за регистрация. Доставчикът е Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, САЩ.

Наред с други неща, MailChimp е услуга, която може да бъде внедрена, за да организира изпращането на известия за регистрация. Всеки път, когато въвеждате данни за целите на абонирането (напр. Вашият имейл адрес), информацията се съхранява на сървърите на MailChimp в Съединените щати. Дезактивирахме измерването на успеха на Mailchimp, така че Mailchimp няма да оценява вашето поведение при отваряне на нашия имейл.

Ако не искате MailChimp да получава вашите данни, трябва да се отпишете. Ние предоставяме връзка, за да направите това във всеки имейл.

Данните се обработват въз основа на вашето съгласие (чл. 6, § 1, буква a от GDPR). Можете да оттеглите всяко съгласие, което сте дали по всяко време, като се отпишете. Това не засяга законосъобразността на каквито и да било транзакции за обработка на данни, извършени преди вашето оттегляне.

Данните, депозирани при нас за целите на абониране за известието за регистрация, ще бъдат съхранявани от нас, докато не се отпишете от известието за регистрация или от доставчика на услуги и ще бъдат изтрити от списъка за разпространение, след като прекратите абонамента. Данните, съхранявани при нас за други цели, остават незасегнати.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ и https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

След като се отпишете от списъка за разпространение, вашият имейл адрес може да бъде съхранен от нас или от доставчика на услуги в черен списък, за да се предотвратят бъдещи изпращания. Данните от черния списък се използват само за тази цел и не се обединяват с други данни. Това обслужва както вашия, така и нашия интерес за спазване на законовите изисквания при изпращане на имейли (легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква f от GDPR). Съхранението в черния списък е неограничено. Можете да възразите срещу съхранението, ако вашите интереси надделяват над нашия законен интерес.

За повече подробности, моля, консултирайте се с Правилата за поверителност на данните на MailChimp на адрес: https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

 

Изпълнение на договор за споразумение за обработка на данни

Сключихме така нареченото „Споразумение за обработка на данни“ с MailChimp, в което упълномощаваме MailChimp да се ангажира да защитава данните на нашите клиенти и да се въздържа от споделянето им с трети страни.