Girls Go Circular

Privacybeleid

 

1. Een overzicht van gegevensbescherming

 

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk navigeerbaar overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens zal gebeuren wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring, die wij onder dit exemplaar hebben bijgevoegd.

 

Gegevensregistratie op deze website

 

Wie is de verantwoordelijke partij voor het vastleggen van gegevens op deze website (d.w.z. de “verwerkingsverantwoordelijke”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de sectie “Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)” in dit privacybeleid.

 

Hoe leggen wij uw gegevens vast?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bevatten voornamelijk technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u een vergoeding hoeft te betalen voor dergelijke openbaarmakingen. U heeft ook het recht om rectificatie of verwijdering van uw gegevens te eisen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om op elk gewenst moment contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze of andere kwesties met betrekking tot gegevensbescherming.

 

2. Hosting

 

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten uit te voeren (Art. 6(1)(b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder ( artikel 6(1)(f) AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende host:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning

 

Gegevensverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een verwerkersovereenkomst (GVO) gesloten. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensprivacy en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

3. Algemene informatie en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, wordt een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld.

Hierbij adviseren wij u dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

 

Informatie over de verantwoordelijke (in de AVG “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

EIT RawMaterials
Europaplatz 2
10557 Berlin
Telefoon: +49 30 263 66 46 60
E-mailen: info@eitrawmaterials.eu

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

 

Bewaarduur

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

 

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

WIEMER / ARNDT UG (haftungsbeschränkt)
Marienstrasse 25
10117 Berlin
Christian Arndt
Telefoon: 0049 -30 403649830
E-mailen: kontakt@wiemer-arndt.de

 

 

 

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-beveiligde niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden overgedragen naar deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. We moeten erop wijzen dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse ondernemingen hebben bijvoorbeeld een mandaat om persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsinstanties en u als betrokkene heeft geen mogelijkheden om zich voor de rechtbank te verdedigen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijvoorbeeld de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

 

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook op elk moment de toestemming intrekken die u ons al hebt gegeven. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van enige gegevensverzameling die plaatsvond voorafgaand aan uw intrekking.

 

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP GROND VAN ART. 6(1)(E) OF (F) AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND DIE VOORTVLOEIT UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT EVENEENS VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD, RAADPLEEG DAN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW GETROFFEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE IN EEN POSITIE ZIJN OM DWENDELENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS TE VOORSTELLEN, DIE ZWANGER ZIJN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING IS HET OPVRAGEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN (BEZWAAR KRACHTENS ART. 21(1) AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECT RECLAME TE BEDRIJVEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT EVENEENS VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR KRACHTENS ART. 21(2) AVG).

 

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende schending hebben. Het recht om een ​​klacht in te dienen is van kracht ongeacht eventuele andere administratieve of gerechtelijke procedures die als juridische middelen beschikbaar zijn.

 

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een ​​contract uit te voeren, aan u of een derde partij overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

 

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals inkooporders of vragen die u als website-exploitant aan ons indient, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

 

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten rectificeren of wissen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om het opleggen van beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben we meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/worden uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te eisen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 AVG, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om gewichtige redenen van algemeen belang die worden aangehaald door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

 

4. Registratie van gegevens op deze website

 

Toestemming met Borlabs-cookie

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Borlabs om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en voor hun documentatie die voldoet aan de bescherming van gegevensprivacy. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland (hierna Borlabs genoemd).

Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, die alle verklaringen of intrekkingen van toestemming die u hebt ingevoerd, archiveert. Deze gegevens worden niet gedeeld met de aanbieder van de Borlabs-technologie.

De geregistreerde gegevens blijven gearchiveerd totdat u ons vraagt ​​om ze uit te wissen, de Borlabs-cookie zelf te verwijderen of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer bestaat. Dit doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke bewaarplichten. Ga naar om de details van het gegevensverwerkingsbeleid van Borlabs te bekijken https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

We gebruiken de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis voor het gebruik van dergelijke cookies is art. 6(1)(c) AVG.

 

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons communiceert. De informatie bestaat uit:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van het serveronderzoek
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

 

Contact Formulier

Als u ons via ons contactformulier vragen stelt, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en voor het geval we nog vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6(1)(b) AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) AVG) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) als dit is aangevraagd.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. concludeerde ons antwoord op uw vraag). Dit doet geen afbreuk aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen.

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(b) AVG als uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van bij ons ingediende aanvragen (Art. 6(1)(f) AVG) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(f) AVG) )(a) AVG) als deze is verkregen.

De door u via contactverzoeken aan ons verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

5. Plug-ins en hulpprogramma’s

 

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video’s van de website YouTube. De website-exploitant is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Of u nu bijvoorbeeld een video bekijkt, YouTube maakt altijd verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Als gevolg hiervan wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw browsepatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u een video bent gaan afspelen, verschillende cookies op uw apparaat of vergelijkbare technologieën voor herkenning plaatsen (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende gegevensverwerkingstransacties worden geactiveerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, waarover wij geen controle hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Overeenkomstig art. 6(1)(f) AVG, is dit een gerechtvaardigd belang. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens het privacybeleid van YouTube onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

6. Informatie overeenkomstig artikel 13 AVG aan betrokkenen die in contact komen met Girls Go Circular door EIT Rawmaterials GmbH, Duitsland

 

Gegevensverwerking in het kader van evenementen

Hieronder geven wij informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van het contactformulier. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk kunnen worden herleid, b.v. naam, adres, contactgegevens.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de regels van de Europese en Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming (afgekort EU-AVG, BDSG nieuw), d.w.z. wanneer

 • wanneer u per e-mail of op een andere manier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (bijv. naam, e-mailadres, naam en nationaliteit, eventueel bedrijf) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden of
 • u heeft toestemming gegeven voor de verwerking (art. 6 lid 1 b EU-AVG) of
 • de verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van ons of van derden te beschermen, bijvoorbeeld in de volgende gevallen: indiening van claims, verdediging tegen juridische stappen, opsporing en beëindiging van misbruik, preventie en onderzoek van strafbare feiten (Art. 6 lid 1 .) f EU-AVG) of
 • de verwerking vindt plaats voor het documenteren van het evenement en public relations (bijv. creatie en publicatie van afbeeldingen op de homepage) in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. 6, alinea. 1 1, letter f AVG en overweging 47 AVG. Dit is toegestaan ​​zolang uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. Het onderwerp van de foto’s is het evenement zelf en niet de deelnemende personen.

Welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld?

 • Stamgegevens (voornaam, achternaam)
 • Contactgegevens (e-mail)
 • IP adres
 • Gebruiksgegevens

Wat zijn de categorieën ontvangers van uw gegevens?

Binnen onze organisatie hebben die entiteiten toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen of deze mogen verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan aan ons gelieerde bedrijven voor zover toegestaan ​​door het aangegeven doel of de rechtsgrondslag.
Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden doorgegeven aan derden (bijv. kredietinstellingen voor betalingsverwerking, postdiensten voor postbezorging, belastingadviseurs voor het nakomen van belastingaangifteverplichtingen, telecommunicatiedienstverleners, webhosts, enz.), op voorwaarde dat u eerder hebben ingestemd met de overdracht van gegevens, wij hiertoe contractueel verplicht zijn, of er een wettelijke toestemming is om gegevens over te dragen.
Daarnaast kunnen we uw gegevens doorgeven aan opdrachtverwerkers die gebonden zijn aan instructies (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, ook voor onderhoud en ondersteuning op afstand, hostingproviders, datacenters, enz.).
De doorgegeven gegevens mogen alleen door de opdrachtverwerker worden verwerkt op basis van overeenkomsten conform 28 EU-AVG en zijn onderworpen aan vertrouwelijkheid.

Overdracht naar een derde land of internationale organisatie

Wij werken samen met
Dienstverlener (beheertechnische implementatie):
brainshuttle GmbH
Kurfürstendamm 48/49
10707 Berlin
Contact: Matthias Fromm

Dienstverlener (hosting):
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Deutschland

om onze service te verlenen.

Rechten van betrokkenen
Op bovenstaand adres kunt u informatie opvragen over uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden vragen om de gegevens te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Beperking van rechten
Vanwege gegevensverwerking in derde landen kunnen we mogelijk slechts in beperkte mate voldoen aan de bescherming van uw rechten.

Het recht van bezwaar is niet van toepassing als het bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verwerkt moet worden voor de vervulling van een taak die in het algemeen belang is van een derde land, b.v. VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing als de verwerking van uw persoonsgegevens moet worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, b.v. Cloud wet.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Persoonsgegevens voor het nakomen van contractuele verplichtingen worden vernietigd in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming na het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht van 2 jaar.
Persoonsgegevens die op basis van gerechtvaardigd belang worden verwerkt, worden verwerkt voor de periode waarvoor het gerechtvaardigd belang gerechtvaardigd is en voor zover de fundamentele rechten van de betrokkenen niet prevaleren.

Recht van klacht
U heeft de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming of bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:
Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Friedrichstraße 219, 10969 Berlijn, mailbox@datenschutz-berlin.de

Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht, noch bent u verplicht uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

 

 

 

7. WGSF-registratiemelding

 

 

Meldingsgegevens registratie

Als u zich wilt abonneren op de registratiemelding die op deze website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en toestemming voor de ontvangst van de aanmeldingsmelding. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. We zullen dergelijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen dergelijke gegevens niet delen met derden.

De verwerking van de informatie die is ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor registratiemelding vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a AVG). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de registratiemelding op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link “Afmelden” in de meldingsmail. -mail. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van alle gegevensverwerkingstransacties die tot op heden hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd om u aan te melden voor het aanmeldingsbericht, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor het aanmeldingsbericht of de dienstverlener en worden verwijderd uit de distributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor het aanmeldingsbericht of nadat het doel is vervallen toepassen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze distributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met art. 6(1)(f) AVG.

Nadat u zich heeft afgemeld van de distributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de serviceprovider op een zwarte lijst worden geplaatst om toekomstige mailingen te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

 

 

MailChimp met gedeactiveerde succesmeting

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp om haar aanmeldingsmeldingen te versturen. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is onder andere een dienst die kan worden ingezet om het versturen van aanmeldingsmeldingen te organiseren. Telkens wanneer u gegevens invoert om u te abonneren (bijvoorbeeld uw e-mailadres), wordt de informatie opgeslagen op MailChimp-servers in de Verenigde Staten. We hebben de succesmeting van Mailchimp gedeactiveerd, dus Mailchimp zal uw gedrag bij het openen van onze e-mail niet evalueren.

Als u niet wilt dat MailChimp uw gegevens ontvangt, moet u zich afmelden. In elke e-mail geven we je een link om dit te doen.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a AVG). U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van alle gegevensverwerkingstransacties die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan uw intrekking.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd om u te abonneren op de registratiemelding, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de registratiemelding of de serviceprovider en worden verwijderd uit de distributielijst nadat u zich hebt afgemeld. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nadat u zich heeft afgemeld van de distributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de serviceprovider op een zwarte lijst worden geplaatst om toekomstige mailingen te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van e-mails (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Raadpleeg voor meer informatie het gegevensprivacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

 

Uitvoering van een contractgegevensverwerkingsovereenkomst

Met MailChimp hebben wij een zogenaamde “Data Processing Agreement” gesloten, waarin wij MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet met derden te delen.