Girls Go Circular

Polityka prywatności

 

1. Przegląd ochrony danych

 

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przedmiotu ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej tej kopii.

 

Rejestracja danych na tej stronie

 

Kto jest stroną odpowiedzialną za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administratorem”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)” niniejszej Polityki prywatności.

 

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrację podczas wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.

 

W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

 

Jakie masz prawa w zakresie swoich danych?

Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach Twoich zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

 

2. Hosting

 

Hosting zewnętrzny

Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikaty, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hosting jest wykorzystywany w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego świadczenia naszych usług internetowych przez profesjonalnego dostawcę ( Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie wydajności i postępowania zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do takich danych.

Używamy następującego hosta:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning

 

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA). Jest to umowa na mocy przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

 

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

 

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. W związku z tym traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu zbierane są informacje.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem komunikacji e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

 

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w RODO „administratorem”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest:

EIT RawMaterials
Europaplatz 2
10557 Berlin
Telefon: +49 30 263 66 46 60
E-mail: info@eitrawmaterials.eu

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

 

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub prawa handlowego); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

 

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

WIEMER / ARNDT UG (haftungsbeschränkt)
Marienstrasse 25
10117 Berlin
Christian Arndt
Telefon: 0049 -30 403649830
E-mail: kontakt@wiemer-arndt.de

 

 

 

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych niezabezpieczonych z punktu widzenia ochrony danych krajach spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą potencjalnie zostać przekazane do tych krajów spoza UE i mogą być tam przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz żadnych możliwości obrony przed sądem. W związku z tym nie można wykluczyć, że agencje USA (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą zgodę, której już nam udzieliłeś. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU ŻE DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 ust. 1 lit. E LUB F RODO MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST WSZELKIE PRZETWARZANIE DANYCH, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE ZAPEWNIĆ NIEZBĘDNE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CEL PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIEM, DOCHODZENIEM LUB OBRONĄ UPRAWNIEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST POWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń przepisów RODO osoby, których dane dotyczą, uprawnione są do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych na drodze prawnej.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali Tobie lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Informacje o, sprostowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o Twoich archiwalnych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

 

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania przez nas poprawności Twoich danych, które zarchiwizowaliśmy, zwykle potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania dochodzenia masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich usunięcia.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały zostać ze sobą porównane. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

 

4. Rejestrowanie danych na tej stronie

 

Zgoda z plikiem cookie Borlabs

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Borlabs w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na korzystanie z niektórych technologii oraz w celu uzyskania dokumentacji zgodnej z ochroną prywatności danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Niemcy (zwana dalej Borlabs).

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który archiwizuje wszelkie wprowadzone przez Ciebie oświadczenia lub odwołania zgody. Dane te nie są udostępniane dostawcy technologii Borlabs.

Zarejestrowane dane pozostają zarchiwizowane do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielne usunięcie pliku cookie Borlabs lub ustanie cel przechowywania danych. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązków przechowywania danych nałożonych przez prawo. Aby zapoznać się ze szczegółami zasad przetwarzania danych firmy Borlabs, odwiedź stronę https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Korzystamy z technologii zgody na pliki cookie firmy Borlabs w celu uzyskania wymaganych prawem deklaracji zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną wykorzystywania takich plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Informacje obejmują:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas zapytania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu konieczne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz na wypadek, gdybyśmy mieli dalsze pytania. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to poproszono.

Informacje, które podałeś w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub ustanie cel, dla którego dane są archiwizowane (np. zakończyliśmy naszą odpowiedź na Twoje zapytanie). Nie narusza to żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.

 

Zapytanie e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba, w tym wszystkie wynikające z niej dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), zostaną przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach dane przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 )(a) RODO), jeśli zostały uzyskane.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu zażądania przez Ciebie ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub wygaśnięcia celu przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

5. Wtyczki i narzędzia

 

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Nasza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten zapewnia, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą oni wideo. Nie oznacza to jednak, że w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych można wykluczyć udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać wideo YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto, po rozpoczęciu odtwarzania wideo, YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu lub porównywalne technologie do rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube będzie mógł uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te będą między innymi wykorzystywane do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności dla użytkownika witryny i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach dodatkowe transakcje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentacją naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to prawnie uzasadniony interes. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki YouTube obchodzi się z danymi użytkowników, zapoznaj się z Polityką prywatności YouTube w sekcji: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

6. Informacje zgodnie z art. 13 RODO dla osób, których dane dotyczą, które kontaktują się z Girls Go Circular przez EIT Rawmaterials GmbH, Niemcy

 

Przetwarzanie danych w kontekście zdarzeń

Poniżej podajemy informacje o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać z Tobą osobiście, np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z zasadami europejskiego i niemieckiego prawa ochrony danych (w skrócie EU-RODO, BDSG nowość), tj.

 • gdy kontaktujesz się z nami przez e-mail lub w inny sposób, podane przez Ciebie dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, imię i nazwisko oraz narodowość, firma, jeśli dotyczy) są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub
 • wyraziłeś zgodę na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 b EU-RODO) lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, np. w następujących przypadkach: dochodzenie roszczeń, obrona przed sądem, wykrywanie i eliminacja nadużyć, zapobieganie przestępstwom i ich ściganie (art. 6 ust. 1 .) f EU-RODO) lub
 • przetwarzanie odbywa się w celu udokumentowania wydarzenia oraz public relations (np. tworzenie i publikacja wizerunku na stronie głównej) zgodnie z art. 6 ust. 1 świeci 6 ust. 1 1, litera f RODO i motyw 47 RODO. Jest to dopuszczalne, o ile Twoje interesy, podstawowe prawa i wolności nie przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami. Tematem zdjęć jest samo wydarzenie, a nie osoby w nim uczestniczące.

Jakie kategorie danych osobowych są gromadzone?

 • Dane podstawowe (imię, nazwisko)
 • Dane kontaktowe (e-mail)
 • adres IP
 • Dane dotyczące użytkowania

Jakie są kategorie odbiorców Twoich danych?

W ramach naszej organizacji dostęp do Twoich danych będą miały te podmioty, które potrzebują ich do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych lub mogą je przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe firmom powiązanym z nami w zakresie dozwolonym przez podany cel lub podstawę prawną.
Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane podmiotom trzecim (np. instytucjom kredytowym w celu przetwarzania płatności, usługom pocztowym w zakresie dostarczania poczty, doradcom podatkowym w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczości podatkowej, dostawcom usług telekomunikacyjnych, hostom internetowym itp.), o ile wyraziłeś na to zgodę wcześniej wyraziliśmy zgodę na przekazanie danych, jesteśmy do tego zobowiązani umownie lub istnieje prawne upoważnienie do przekazania danych.
Ponadto możemy przekazywać Twoje dane podmiotom przetwarzającym zlecenia związanym dyspozycjami (np. dostawcom usług IT, także w zakresie zdalnego utrzymania i wsparcia, dostawcom usług hostingowych, centrom danych itp.).
Przekazane dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez podmiot przetwarzający zlecenie na podstawie umów zgodnie z 28 EU-RODO i podlegają poufności.

Transfer do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Współpracujemy z
Usługodawca (wdrożenie techniczne zarządzania):
brainshuttle GmbH
Kurfürstendamm 48/49
10707 Berlin
Kontakt: Matthias Fromm

Dostawca usług (hosting):
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Niemcy

aby świadczyć nasze usługi.

Prawa osób, których dane dotyczą
Możesz zażądać informacji o przechowywanych danych osobowych pod powyższym adresem. Ponadto pod pewnymi warunkami możesz zażądać poprawienia lub usunięcia danych. Masz również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo otrzymania podanych przez Ciebie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Ograniczenie praw
W związku z przetwarzaniem danych w krajach trzecich możemy jedynie w ograniczonym stopniu móc zapewnić ochronę Twoich praw.

Prawo sprzeciwu nie przysługuje, jeżeli sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych musi być przetwarzany w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym państwa trzeciego, np. USA.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, m.in. Ustawa o chmurze.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?
Dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań umownych zostaną zniszczone zgodnie z prawem o ochronie danych po wygaśnięciu ustawowego obowiązku przechowywania wynoszącego 2 lata.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane przez okres, w jakim prawnie uzasadniony interes jest uzasadniony oraz w zakresie, w jakim nie naruszają praw podstawowych osób, których dane dotyczą.

Prawo do reklamacji
Masz możliwość złożenia skargi do ww. inspektora ochrony danych lub do właściwego dla nas organu nadzorczego ds. ochrony danych:
Berliński komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin, mailbox@datenschutz-berlin.de

Konieczność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową, ani nie są Państwo zobowiązani do udostępniania swoich danych osobowych podmiotom trzecim.

 

 

 

7. Powiadomienie o rejestracji WGSF

 

Dane zgłoszenia rejestracji

Jeśli chcesz zapisać się na powiadomienie o rejestracji oferowane na tej stronie, będziemy potrzebować od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymanie zawiadomienia o rejestracji. Żadne dalsze dane nie będą gromadzone lub będą zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Będziemy wykorzystywać takie dane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zapisu na powiadomienie o rejestracji następuje wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysłania powiadomienia o rejestracji, na przykład klikając link „Wypisz się” w powiadomieniu e-mail -Poczta. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.

Dane zdeponowane u nas w celu zapisania się na zgłoszenie rejestracyjne będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się przez Państwa z zgłoszenia rejestracyjnego lub usługodawcy oraz usunięte z listy dystrybucyjnej po wypisaniu się z zgłoszenia rejestracyjnego lub po ustaniu celu stosować. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej według własnego uznania w zakresie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej Twój adres e-mail może być przechowywany przez nas lub usługodawcę na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi polegającemu na spełnieniu wymogów prawnych przy wysyłce newsletterów (prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest bezterminowe. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

 

MailChimp z dezaktywowanym pomiarem sukcesu

Ta strona internetowa korzysta z usług MailChimp w celu wysyłania powiadomień o rejestracji. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to między innymi usługa, którą można wdrożyć w celu zorganizowania wysyłania powiadomień o rejestracji. Ilekroć wprowadzasz dane w celu subskrypcji (np. adres e-mail), informacje te są przechowywane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych. Wyłączyliśmy pomiar sukcesu Mailchimp, więc Mailchimp nie będzie oceniał Twojego zachowania podczas otwierania naszej wiadomości e-mail.

Jeśli nie chcesz, aby MailChimp otrzymywał Twoje dane, musisz anulować subskrypcję. W każdym e-mailu udostępniamy link umożliwiający wykonanie tej czynności.

Dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać każdą udzieloną zgodę, anulując subskrypcję. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody.

Dane zdeponowane u nas w celu zapisania się na powiadomienie o rejestracji będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z powiadomienia o rejestracji lub usługodawcy i usunięte z listy dystrybucyjnej po rezygnacji z subskrypcji. Dane przechowywane u nas do innych celów pozostają nienaruszone.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ i https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej Twój adres e-mail może być przechowywany przez nas lub usługodawcę na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi polegającemu na spełnieniu wymogów prawnych przy wysyłaniu wiadomości e-mail (prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest bezterminowe. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności danych MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

 

Wykonanie umowy powierzenia przetwarzania danych

Zawarliśmy tak zwaną „Umowę o przetwarzaniu danych” z MailChimp, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i powstrzymania się od udostępniania ich stronom trzecim.