Girls Go Circular

Privaatsuspoliitika

 

1. Ülevaade andmekaitsest

 

Üldine informatsioon

Järgmine teave annab teile hõlpsasti navigeeritava ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Mõiste “isikuandmed” hõlmab kõiki andmeid, mida saab kasutada teie isiku tuvastamiseks. Üksikasjaliku teabe saamiseks andmekaitse teema kohta vaadake meie andmekaitsedeklaratsiooni, mille oleme lisanud selle koopia alla.

 

Andmete salvestamine sellel veebisaidil

 

Kes vastutab sellel veebisaidil andmete salvestamise eest (st vastutav töötleja)?

Sellel veebisaidil olevaid andmeid töötleb veebilehe operaator, kelle kontaktandmed on kättesaadavad käesoleva privaatsuspoliitika jaotises „Teave vastutava isiku kohta (ELIKÜM-is viidatud kui „vastutav töötleja“)“.

 

Kuidas me teie andmeid salvestame?

Kogume teie andmeid meiega oma andmete jagamise tulemusena. See võib olla näiteks teave, mille sisestate meie kontaktivormi.

Muud andmed salvestavad meie IT-süsteemid automaatselt või pärast seda, kui nõustute nende salvestamisega veebisaidi külastuse ajal. Need andmed hõlmavad peamiselt tehnilist teavet (nt veebibrauser, operatsioonisüsteem või saidile juurdepääsu aeg). See teave salvestatakse automaatselt, kui sellele veebisaidile sisenete.

 

What are the purposes we use your data for?

Mis eesmärkidel me teie andmeid kasutame?

 

Millised õigused on teil oma teabega seoses?

Teil on igal ajal õigus saada teavet oma arhiveeritud isikuandmete allika, saajate ja eesmärkide kohta, ilma et peaksite selliste avalikustamise eest tasu maksma. Samuti on teil õigus nõuda oma andmete parandamist või kustutamist. Kui olete andmetöötluseks nõusoleku andnud, on teil võimalus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, mis mõjutab kogu edasist andmetöötlust. Lisaks on teil õigus teatud asjaoludel nõuda teie andmete töötlemise piiramist. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Palun võtke meiega igal ajal ühendust, kui teil on selle või mõne muu andmekaitsega seotud küsimuse kohta küsimusi.

 

2. Hosting

 

Väline hostimine

Seda veebisaiti haldab väline teenusepakkuja (host). Sellel veebisaidil kogutud isikuandmeid hoitakse hosti serverites. Nende hulka võivad kuuluda, kuid mitte ainult, IP-aadressid, kontaktipäringud, metaandmed ja side, lepinguteave, kontaktteave, nimed, juurdepääs veebilehele ja muud veebisaidi kaudu loodud andmed.

Hosti kasutatakse meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega sõlmitud lepingu täitmiseks (ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b) ning meie veebiteenuste turvalise, kiire ja tõhusa pakkumise huvides professionaalse teenusepakkuja poolt ( ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).

Meie majutaja töötleb teie andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik tema täitmiskohustuste täitmiseks ja meie juhiste järgimiseks seoses selliste andmetega.

Kasutame järgmist hosti:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning

 

Andmetöötlus

Oleme eelnimetatud pakkujaga sõlminud andmetöötluslepingu (DPA). See on andmekaitseseadustega volitatud leping, mis tagab, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste alusel ja kooskõlas ELIKÜM-iga.

 

3. Üldinfo ja kohustuslik teave

 

Andmekaitse

Selle veebisaidi ja selle lehtede operaatorid suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Seetõttu käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalse teabena ning kooskõlas seaduslike andmekaitseeeskirjade ja käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Kui te seda veebisaiti kasutate, kogutakse mitmesuguseid isiklikke andmeid. Isikuandmed hõlmavad andmeid, mida saab kasutada teie isiku tuvastamiseks. See andmekaitsedeklaratsioon selgitab, milliseid andmeid me kogume ja millistel eesmärkidel me neid andmeid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil teavet kogutakse.

Käesolevaga anname teile teada, et andmete edastamisel Interneti kaudu (st e-posti teel) võivad tekkida turvalüngad. Andmeid ei ole võimalik täielikult kaitsta kolmandate isikute juurdepääsu eest.

 

Teave vastutava osapoole kohta (ELIKÜM-is nimetatakse seda vastutavaks töötlejaks)

Andmetöötluse vastutav töötleja sellel veebisaidil on:

EIT RawMaterials
Europaplatz 2
10557 Berlin
Telefon: +49 30 263 66 46 60
E-post: info@eitrawmaterials.eu

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega teeb otsuseid isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärkide ja ressursside kohta.

 

Säilitamise kestus

Kui käesolevas privaatsuspoliitikas pole täpsustatud säilitusaega, jäävad teie isikuandmed meile seniks, kuni nende kogumise eesmärk enam ei kehti. Kui esitate põhjendatud kustutamistaotluse või tühistate oma nõusoleku andmetöötluseks, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on teie isikuandmete säilitamiseks muid õiguslikult lubatud põhjuseid (nt maksu- või äriseadustiku säilitamise tähtajad); viimasel juhul toimub kustutamine pärast nende põhjuste kehtivuse lõppemist.

 

Andmekaitseametniku määramine

Oleme oma ettevõttesse määranud andmekaitseametniku.

WIEMER / ARNDT UG (haftungsbeschränkt)
Marienstrasse 25
10117 Berlin
Christian Arndt
TElefon: 0049 -30 403649830
E-post: kontakt@wiemer-arndt.de

 

 

 

Teave andmete edastamise kohta USA-sse ja teistesse ELi mittekuuluvatesse riikidesse

Muuhulgas kasutame nende ettevõtete tööriistu, mille asukoht on Ameerika Ühendriikides või muudes andmekaitse seisukohast mitteturvalistes ELi-välistes riikides. Kui need tööriistad on aktiivsed, võidakse teie isikuandmeid edastada nendesse ELi mittekuuluvatesse riikidesse ja neid võidakse seal töödelda. Peame märkima, et nendes riikides ei saa tagada ELi omaga võrreldavat andmekaitse taset. Näiteks on USA ettevõtetel mandaat avaldada isikuandmeid turvaasutustele ja teil kui andmesubjektil ei ole mingeid vaidlusvõimalusi enda kohtus kaitsmiseks. Seega ei saa välistada, et USA agentuurid (nt salateenistus) võivad teie isikuandmeid jälgimise eesmärgil töödelda, analüüsida ja püsivalt arhiveerida. Meil puudub kontroll nende töötlemistoimingute üle.

 

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Suur hulk andmetöötlustehinguid on võimalikud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Samuti võite igal ajal tühistada meile juba antud nõusoleku. See ei piira enne teie tühistamist toimunud andmete kogumise seaduslikkust.

 

Õigus esitada vastuväiteid andmete kogumisele erijuhtudel; õigus esitada vastuväiteid otsereklaamile (ELIKÜM artikkel 21)

JUHUL, KUI ANDMETE TÖÖDELDAKSE KUNSTI ALUSEL. ELIKÜM-i 6(1)(E) VÕI (F) ON TEIL IGAL AJAL ÕIGUS ESITADA OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE VASTU TEIE Ainulaadsest OLUKORRAst tulenevatel põhjustel. SEE KEHTIB KA NENDEL SÄTETEL PÕHINEVA IGAGI PROFILEERIMISE KOHTA. ANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKU ALUSE MÄÄRAMISEKS VÕTKE PALUN KÄESOLEVA ANDMEKAITSE DEKLARATSIOONIGA. KUI LOGITE VASTUVÕTE, ME EI TÖÖTLEMA ENAM TEIE MÕJUTATUD ISIKUANDMEID, VÄLJA KUI ME EI OLE TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISEKS VÄÄRILISED PÕHJENDUSED, MIS VÄLJA VÄLJAB TEIE MÕJUTATUD ISIKUANDMEID. TÖÖTLEMINE ON SEADUSLIKUTE ÕIGUSTE NÕUDLEMINE, KASUTAMINE VÕI KAITSMINE (VASTUVÕTE ELIKÜM-i ART. 21 LÕIKE 1 ALUSEL).

KUI TEIE ISIKUANDMETE TÖÖDELDAKSE OTSE REKLAAMIDEGA KAASAMISEKS, ON TEIL IGAL AJAL SELLISTE REKLAAMIDE EESMÄRKIDES TEIE MÕJUTATUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID ESITADA. SEE KEHTIB KA PROFILEERIMISE KOHTA, KUI SEE ON SELLISE OTSEREKLAAMIGA SEOTUD. KUI VÕISTETE, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID EDAM OTSESE REKLAAMISE EESMÄRGIL (VASTUVÕTE ELIKÜM-i ART. 21 lõike 2 alusel).

 

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

GDPR-i rikkumiste korral on andmesubjektidel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus neil tavaliselt on elu-, töökoht või koht, kus väidetav rikkumine aset leidis. Kaebuse sisselogimise õigus kehtib sõltumata muudest õiguskaitsevahenditena kättesaadavatest haldus- või kohtumenetlustest.

 

Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus nõuda, et me edastaksime kõik andmed, mida me automaatselt töötleme teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, üle teile või kolmandale isikule üldkasutatavas, masinloetavas vormingus. Kui peaksite nõudma andmete otseülekannet teisele vastutavale töötlejale, tehakse seda ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav.

 

SSL ja/või TLS krüptimine

Turvakaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu edastamise kaitsmiseks, nagu näiteks ostutellimused või päringud, mille meile veebisaidi operaatorina esitate, kasutab see veebisait kas SSL-i või TLS-i krüpteerimisprogrammi. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära, kui kontrollite, kas brauseri aadressirida lülitub „http://” asemel „https://” ja ka lukuikooni ilmumise järgi brauseri real.

Kui SSL- või TLS-krüptimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad osapooled meile edastatud andmeid lugeda.

 

Teave andmete, nende parandamise ja kustutamise kohta

Kohaldatavate seadusesätete piires on teil õigus igal ajal nõuda teavet oma arhiveeritud isikuandmete, nende allika ja saajate ning teie andmete töötlemise eesmärgi kohta. Samuti võib teil olla õigus nõuda oma andmete parandamist või kustutamist. Kui teil on selle teema kohta küsimusi või muid isikuandmetega seotud küsimusi, võtke meiega igal ajal ühendust.

 

Õigus nõuda töötlemispiiranguid

Teil on õigus nõuda piirangute kehtestamist oma isikuandmete töötlemise osas. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta. Õigus nõuda töötlemise piiramist kehtib järgmistel juhtudel:

 • Juhul, kui peaksite vaidlustama meie poolt arhiveeritud andmete õigsuse, kulub meil tavaliselt selle väite kontrollimiseks veidi aega. Selle uurimise ajal on teil õigus nõuda meilt teie isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Kui teie isikuandmete töötlemine toimus/toimub ebaseaduslikul viisil, on teil võimalus nõuda oma andmete töötlemise piiramist, selle asemel et nõuda nende andmete kustutamist.
 • Kui me ei vaja teie isikuandmeid enam ja te vajate neid õiguslike õiguste teostamiseks, kaitsmiseks või nõudmiseks, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, mitte nende kustutamist.
 • Kui olete esitanud vastuväite vastavalt Art. ELIKÜM 21(1) järgi tuleb teie õigusi ja meie õigusi omavahel kaaluda. Kuni ei ole kindlaks tehtud, kelle huvid on ülimuslikud, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid (välja arvatud nende arhiveerimine) töödelda ainult teie nõusolekul või juriidiliste õiguste taotlemiseks, teostamiseks või kaitsmiseks või teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õiguste kaitsmiseks. või Euroopa Liidu või ELi liikmesriigi viidatud olulistel avaliku huvi põhjustel.

 

4. Andmete salvestamine sellel veebisaidil

 

Nõusolek Borlabsi küpsisega

Meie veebisait kasutab Borlabsi nõusolekutehnoloogiat, et saada teie nõusolek teatud küpsiste salvestamiseks teie brauseris või teatud tehnoloogiate kasutamiseks ja nende andmekaitsega ühilduva dokumentatsiooni jaoks. Selle tehnoloogia pakkuja on Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Saksamaa (edaspidi Borlabs).

Iga kord, kui külastate meie veebisaiti, salvestatakse teie brauserisse Borlabsi küpsis, mis arhiveerib kõik teie sisestatud deklaratsioonid või nõusoleku tagasivõtmised. Neid andmeid ei jagata Borlabsi tehnoloogia pakkujaga.

Salvestatud andmeid arhiivitakse seni, kuni palute meil need kustutada, Borlabsi küpsise iseseisvalt kustutada või andmete säilitamise eesmärki enam ei eksisteeri. See ei piira seadusega ette nähtud säilitamiskohustusi. Borlabsi andmetöötluspoliitika üksikasjade vaatamiseks külastage veebisaiti https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Kasutame Borlabsi küpsiste nõusoleku tehnoloogiat, et saada küpsiste kasutamiseks seadusega ette nähtud nõusolekud. Selliste küpsiste kasutamise õiguslik alus on Art. ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt c.

 

Serveri logifailid

Selle veebisaidi ja selle lehtede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet niinimetatud serveri logifailidesse, mille teie brauser meile automaatselt edastab. Teave sisaldab:

 • Kasutatava brauseri tüüp ja versioon
 • Kasutatud operatsioonisüsteem
 • Viitaja URL
 • Juurdepääsu andva arvuti hostinimi
 • Serveri päringu aeg
 • IP-aadress

Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega.

Need andmed registreeritakse Art. ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f. Veebilehe operaatoril on õigustatud huvi veebilehe tehniliselt vigadeta kujutamise ja optimeerimise vastu. Selle saavutamiseks tuleb serveri logifailid salvestada.

 

Kontaktivorm

Kui esitate meile päringud meie kontaktivormi kaudu, salvestame nii kontaktivormis esitatud teabe kui ka seal esitatud kontaktandmed teie päringu käsitlemiseks ja lisaküsimuste tekkimiseks. Me ei jaga seda teavet ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb Art. ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või kui see on vajalik lepingueelsete meetmete võtmiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile saadetud taotluste tõhusa töötlemise vastu (ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a) kui seda on taotletud.

Kontaktivormi sisestatud teave jääb meile alles seni, kuni palute meil andmed kustutada, oma nõusoleku andmete arhiveerimiseks tühistada või kui teabe arhiveerimise eesmärki enam ei eksisteeri (nt pärast seda, kui oleme lõpetasime meie vastuse teie päringule). See ei piira mis tahes kohustuslike õigussätete, eelkõige säilitustähtaegade kohaldamist.

 

Taotlege e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame teie taotluse, sealhulgas kõik sellest tulenevad isikuandmed (nimi, päring) ja töötleme seda teie taotluse töötlemise eesmärgil. Me ei edasta neid andmeid ilma teie nõusolekuta.

Neid andmeid töödeldakse Art. ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b, kui teie päring on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete täitmiseks. Kõigil muudel juhtudel töödeldakse andmeid meie õigustatud huvi alusel meile esitatud päringute tõhusaks käsitlemiseks (ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusoleku alusel (art 6 lõige 1). )(a) ELIKÜM), kui see on saadud.

Teie poolt meile kontaktitaotluste kaudu saadetud andmed jäävad meile alles seni, kuni taotlete meilt kustutamist, säilitamise nõusoleku tagasivõtmist või andmete säilitamise eesmärgi lõppemiseni (nt pärast teie taotluse täitmist). Kohustuslikud seadusesätted – eelkõige kohustuslikud säilitamisperioodid – jäävad samaks.

 

5. Pistikprogrammid ja tööriistad

 

YouTube koos laiendatud andmekaitseintegratsiooniga

Meie veebisait sisaldab YouTube’i veebisaidi videoid. Veebisaidi operaator on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Kasutame YouTube’i laiendatud andmekaitserežiimis. YouTube’i sõnul tagab see režiim, et YouTube ei salvesta selle veebisaidi külastajate kohta teavet enne, kui nad videot vaatavad. Sellegipoolest ei tähenda see tingimata, et laiendatud andmekaitserežiimi tulemusena saaks andmete jagamise YouTube’i partneritega välistada. Näiteks, olenemata sellest, kas vaatate videot, loob YouTube alati ühenduse Google DoubleClicki võrguga.

Niipea, kui hakkate sellel veebisaidil YouTube’i videot esitama, luuakse ühendus YouTube’i serveritega. Selle tulemusena teavitatakse YouTube’i serverit, milliseid meie lehti olete külastanud. Kui olete meie saiti külastades oma YouTube’i kontole sisse logitud, lubate YouTube’il määrata teie sirvimismustrid otse teie isiklikule profiilile. Teil on võimalus seda vältida, logides oma YouTube’i kontolt välja.

Peale selle saab YouTube pärast video esitamise alustamist teie seadmesse paigutada tuvastamiseks erinevaid küpsiseid või võrreldavaid tehnoloogiaid (nt seadme sõrmejälgede võtmine). Sel viisil saab YouTube hankida teavet selle veebisaidi külastajate kohta. Muuhulgas kasutatakse seda teavet videostatistika koostamiseks eesmärgiga parandada saidi kasutajasõbralikkust ja vältida pettusi.

Teatud asjaoludel võidakse pärast YouTube’i video esitamise alustamist käivitada täiendavaid andmetöötlustehinguid, mis ei ole meie kontrolli all.

YouTube’i kasutamine põhineb meie huvil esitada oma veebisisu ahvatleval viisil. Vastavalt Art. ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f, on see õigustatud huvi. Kui on taotletud vastavat kokkulepet, toimub töötlemine eranditult Art. ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a; lepingu saab igal ajal tühistada.

Lisateavet selle kohta, kuidas YouTube kasutajaandmeid käsitleb, leiate YouTube’i andmete privaatsuseeskirjadest: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

6. ELIKÜM artikli 13 kohane teave andmesubjektidele, kes võtavad ühendust ettevõttega Girls Go Circular, mille esitas EIT Rawmaterials GmbH, Saksamaa

 

Andmetöötlus sündmuste kontekstis

Alljärgnevalt anname infot kontaktivormi kasutamisel isikuandmete kogumise kohta. Isikuandmed on kõik andmed, mis võivad olla seotud teiega isiklikult, nt. nimi, aadress, kontaktandmed.

Millistel eesmärkidel ja mis õiguslikul alusel me isikuandmeid töötleme?

Töötleme teie andmeid vastavalt Euroopa ja Saksamaa andmekaitseseaduse reeglitele (lühidalt EU-DSGVO, BDSG new), st kui

 • kui võtate meiega ühendust e-posti teel või muul viisil, salvestame teie esitatud andmed (nt nimi, e-posti aadress, nimi ja kodakondsus, vajadusel ettevõte) teie päringutele vastamiseks või
 • olete andnud töötlemiseks nõusoleku (EU-DSGVO artikli 6 lõige 1 b) või
 • töötlemine on vajalik meie või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks, näiteks järgmistel juhtudel: nõuete esitamine, kaitse õiguslike meetmete eest, väärkasutuse avastamine ja kõrvaldamine, kuritegude ennetamine ja uurimine (art 6 lõige 1). .) f EU-DSGVO) või
 • töötlemine toimub sündmuse ja avalike suhete dokumenteerimise eesmärgil (nt piltide loomine ja avaldamine kodulehel) vastavalt Art. 6 lõige. 1 lit. 6, lõige. 1 1, täht f DSGVO ja põhjendus 47 DSGVO. See on lubatud seni, kuni teie huvid, põhiõigused ja vabadused ei kaalu üles meie õigustatud huve. Fotode teemaks on sündmus ise, mitte osalejad.

Milliseid isikuandmete kategooriaid kogutakse?

 • Põhiandmed (eesnimi, perekonnanimi)
 • Kontaktandmed (e-post)
 • IP-aadress
 • Kasutusandmed

Millised on teie andmete saajate kategooriad?

Meie organisatsioonis on teie andmetele juurdepääs nendel üksustel, kes vajavad neid meie lepinguliste või juriidiliste kohustuste täitmiseks või neil on lubatud neid meie õigustatud huvide alusel töödelda. Võime edastada teie isikuandmeid meiega seotud ettevõtetele märgitud eesmärgi või õigusliku alusega lubatud ulatuses.
Võime teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele (nt krediidiasutused maksete töötlemiseks, postiteenused posti teel, maksunõustajad maksuaruandekohustuse täitmiseks, telekommunikatsiooniteenuste pakkujad, veebimajutajad jne) tingimusel, et teil on eelnevalt andnud nõusoleku andmete edastamiseks, oleme lepinguga kohustatud seda tegema või andmete edastamiseks on olemas seaduslik luba.
Lisaks võime edastada teie andmeid juhiste järgi tellimuste töötlejatele (nt IT-teenuse pakkujad, ka kaughoolduse ja -toe jaoks, hostimise pakkujad, andmekeskused jne).
Edastatud andmeid võib töödelda ainult tellimuste töötleja ELIKÜM 28 alusel sõlmitud lepingute alusel ja need on konfidentsiaalsed.

Ülekanne kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni

Me töötame koos
Teenusepakkuja (juhtimise tehniline teostus):
brainshuttle GmbH
Kurfürstendamm 48/49
10707 Berlin
Contact: Matthias Fromm

Teenusepakkuja (majutus):
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Saksamaa

meie teenuse osutamiseks.

Andmesubjektide õigused
Saate küsida teavet oma salvestatud isikuandmete kohta ülaltoodud aadressil. Lisaks võite teatud tingimustel nõuda andmete parandamist või kustutamist. Samuti on teil õigus piirata oma andmete töötlemist ja õigus saada teie esitatud andmeid struktureeritud, üldlevinud ja masinloetavas vormingus.
Teil on õigus oma isikuandmete töötlemine tühistada.

Õiguste piiramine
Kolmandates riikides toimuva andmetöötluse tõttu võime teie õiguste kaitset järgida vaid piiratud ulatuses.

Vastuväidete esitamise õigus ei kehti, kui teie isikuandmete töötlemisele esitatud vastuväidet tuleb töödelda ülesande täitmiseks, mis on kolmanda riigi avalikes huvides, nt. USA.
Õigus andmete teisaldatavusele ei kehti juhul, kui Teie isikuandmete töötlemist tuleb töödelda juriidiliste kohustuste täitmiseks nt. Pilveseadus.

Kui kaua teie andmeid säilitatakse?
Isikuandmed lepinguliste kohustuste täitmiseks hävitatakse vastavalt andmekaitseseadusele pärast seaduses sätestatud 2-aastase säilitamiskohustuse lõppemist.
Õigustatud huvi alusel töödeldavaid isikuandmeid töödeldakse ajavahemikul, mille jooksul õigustatud huvi on põhjendatud, ja niivõrd, kuivõrd andmesubjektide põhiõigused ei ole ülimuslikud.

Kaebuse esitamise õigus
Teil on võimalus esitada kaebus ülalnimetatud andmekaitseametnikule või meie eest vastutavale andmekaitse järelevalveasutusele:
Berliini andmekaitse ja teabevabaduse volinik, Friedrichstraße 219, 10969 Berliin, mailbox@datenschutz-berlin.de

Isikuandmete esitamise vajadus
Isikuandmete esitamist ei nõua seadus ega leping, samuti ei ole te kohustatud oma isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldama.

 

 

 

7. WGSF-i registreerimisteade

 

 

Registreerimise teatise andmed

Kui soovite tellida sellel veebisaidil pakutava registreerimisteatise, vajame teilt e-posti aadressi ja teavet, mis võimaldab meil kontrollida, et olete esitatud e-posti aadressi omanik ja nõustute registreerimisteate kättesaamine. Rohkem andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Me kasutame selliseid andmeid ainult nõutud teabe saatmiseks ega jaga neid andmeid ühegi kolmanda osapoolega.

Registreerumisteatise tellimisvormi sisestatud teabe töötlemine toimub eranditult teie nõusoleku alusel (ELIKÜM artikkel 6, lõige 1). Andmete arhiveerimiseks, e-posti aadressi ja selle teabe kasutamiseks registreerimisteatise saatmiseks antud nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta, näiteks klõpsates teatises lingil „Loobu tellimisest“. -post. See ei piira seni toimunud andmetöötlustehingute seaduslikkust.

Andmeid, mis on meile hoiule antud registreerimisteatise tellimise eesmärgil, säilitame meie poolt kuni registreerumisteate või teenusepakkuja tellimusest loobumiseni ja kustutame leviloendist pärast registreerimisteatise tellimise lõpetamist või pärast selle eesmärgi lõppemist. kohaldada. Jätame endale õiguse kustutada või blokeerida e-posti aadresse oma leviloendist omal äranägemisel meie õigustatud huvide piires kooskõlas artikliga. ELIKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f.

Pärast leviloendist loobumist võime meie või teenusepakkuja salvestada teie e-posti aadressi musta nimekirja, et vältida tulevasi kirju. Musta nimekirja andmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil ja neid ei liideta teiste andmetega. See teenib nii teie kui ka meie huvisid järgida uudiskirjade saatmisel seaduslikke nõudeid (õigustatud huvi ELIKÜM-i artikli 6 lõike 1 lõike f tähenduses). Mustas nimekirjas olev salvestusaeg on tähtajatu. Võite salvestamise vastu vaidlustada, kui teie huvid kaaluvad üles meie õigustatud huvi.

 

 

MailChimp deaktiveeritud edu mõõtmisega

See veebisait kasutab registreerimisteatiste saatmiseks MailChimpi teenuseid. Pakkuja on Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Muuhulgas on MailChimp teenus, mida saab juurutada registreerimisteatiste saatmise korraldamiseks. Iga kord, kui sisestate liitumise eesmärgil andmeid (nt oma e-posti aadressi), salvestatakse teave Ameerika Ühendriikide MailChimpi serveritesse. Oleme Mailchimpi edu mõõtmise deaktiveerinud, seega ei hinda Mailchimp teie käitumist meie e-kirja avamisel.

Kui te ei soovi, et MailChimp teie andmeid saaks, peate tellimusest loobuma. Anname teile igas e-kirjas lingi selle tegemiseks.

Andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel (ELIKÜM artikli 6 lõige 1). Saate tellimusest loobudes igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta. See ei piira enne teie tühistamist toimunud andmetöötlustehingute seaduslikkust.

Andmeid, mis on meile hoiule antud registreerimisteatise tellimise eesmärgil, säilitame seni, kuni loobute registreerimisteatise või teenusepakkuja tellimusest, ja kustutame pärast tellimusest loobumist leviloendist. Muudel eesmärkidel meie juures salvestatud andmed jäävad muutumatuks.

Andmete edastamine USA-sse põhineb Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimustel (SCC). Üksikasjad leiate siit:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ja https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Pärast leviloendist loobumist võime meie või teenusepakkuja salvestada teie e-posti aadressi musta nimekirja, et vältida tulevasi kirju. Musta nimekirja andmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil ja neid ei liideta teiste andmetega. See teenib nii teie kui ka meie huvisid järgida e-kirjade saatmisel seaduslikke nõudeid (õigustatud huvi ELIKÜM-i artikli 6 lõike 1 lõike f tähenduses). Mustas nimekirjas olev salvestusaeg on tähtajatu. Võite salvestamise vastu vaidlustada, kui teie huvid kaaluvad üles meie õigustatud huvi.

Lisateabe saamiseks lugege palun MailChimpi andmete privaatsuspoliitikat aadressil https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

 

Lepingu andmetöötluslepingu täitmine

Oleme MailChimpiga sõlminud nn andmetöötluslepingu, milles kohustume MailChimpile oma klientide andmeid kaitsma ja hoiduma nende jagamisest kolmandate osapooltega.