МОМИЧЕТАТА УЧАТ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Относно проекта

„Момичетата учат кръгова икономика“ оказва подкрепа на момичета в училищна възраст и в по-широк аспект — на всички ученици — да развиват цифровите и лидерските си умения и да намират решения за устойчиво бъдеще.

 

 

 

 

Учи чрез практика!

 

 

Методологията на проекта се основава на подхода за учене чрез практика, който въвлича учениците в разнообразни дейности, като например онлайн проучвания, ролеви игри с предприемаческа насоченост или упражнения на базата на предизвикателствата.

 

Развиваните умения са в съответствие с  Рамката за цифрови компетенции на ЕС 2.2 (DigComp), Европейската рамка за предприемачески компетенции (EntreComp), и Европейската рамка за компетенции в областта на устойчивостта (GreenComp).

 

Онлайн учебната платформа на проекта — „Кръгово учебно пространство“ — предоставя на участващите в него ученици възможността:

да придобият познания относно кръговата икономика;

да придобият разбиране за предприетите от бизнеса стъпки за постигане на кръгова икономика;

да усъвършенстват цифровите и предприемаческите си умения;

да предложат собствени решения на обществени и екологични предизвикателства.

Посрещане на обществените предизвикателства

Кръгова икономика за смартфони и електронни устройства

Мобилните телефони съдържат много ценни метали и минерали. Заради това е важно да продължаваме да ги използваме възможно най-дълго, а суровините, от които са изработени, да се рециклират, да се използват повторно или да се изхвърлят по правилен начин. Разбери какво въздействие оказват на околната среда смартфоните и другите електронни устройства и се научи как да създадеш кръгова икономика за ИКТ устройствата.

Кръгова икономика на храните в градовете

Градовете могат да са от ключово значение за управление на прехода към кръгова икономика и за трансформация на системата на храните. Това е едно от най-амбициозните предизвикателства на нашето време — ако се справим успешно с него, ще помогнем за предотвратяване на климатичната криза, за възстановяване на биоразнообразието, за подобряване здравето на хората и за възстановяване на връзката между хората и храната им — като междувременно създаваме нови бизнес възможности. По какъв начин — ще разберем в този модул!

Електронните отпадъци и кръговата икономика

Този модул разглежда нарастващия проблем с електронните отпадъци. В него се проучва колко е важно да се подобри събирането, сортирането и рециклирането на електронните отпадъци, както и ролята, която кръговата икономика може да играе в елиминиране на отпадъците на първо място.

Модата и кръговата икономика

Дрехите и текстилните продукти трябва да бъдат оползотворявани в по-висока степен и да се връщат в икономиката след използване, вместо да се озовават на бунището. Запознай се с понятието „кръгова мода“ и неговото въздействие върху икономиката и околната среда и създай свой собствен бизнес модел.

Металите и кръговата икономика

Необходим е нов подход към миннодобивната и металообработващата промишленост. Заради високата стойност на много от металите и високата екологична цена за техния добив е задължително те да бъдат рециклирани, оползотворявани и използвани повторно. Разгледай този модул, за да разбереш как металите могат да бъдат добивани и използвани по един по-устойчив начин.

Преосмисляне на пластмасите

Изграждането на кръгова икономика за пластмасите изисква пълно преосмисляне на проектирането и използването им. Проучи ползите и проблемите от използването на пластмаси, открий решения за справянето с глобалната криза с пластмасовите отпадъци и предложи алтернативи за производството на стоки без пластмасови опаковки.

Роботиката и кръговата икономика

В момента живеем в новата епоха на промишленото производство, т.нар. Индустрия 4.0, в която съществена роля играят иновативни технологии като роботика и изкуствен интелект. Индустрия 4.0 дава невероятната възможност за отключване на кръговата икономика, при която продуктите, които са в края на своя експлоатационен цикъл, се използват повторно, преработват се и се рециклират.

Справяне с изменението на климата чрез кръгово потребление

Този модул подчертава ролята на кръговата икономика за справяне с изменението на климата. Той предоставя общ преглед на екологичните проблеми, свързани с потребителските стоки и показва как внедряването на практики за кръгово потребление може да ни помогне да намалим въздействието на човека върху климата.

Устойчива мобилност за кръгови и приобщаващи градове

Този модул подчертава значението на възприемането на подходи за кръгово и по-справедливо планиране за подобряване на системите за мобилност в нашите градове. В него се прави преглед на екологичните и обществените предизвикателства, породени от градската мобилност, и как концепцията за устойчива мобилност се справя с тях, като съчетава технологични решения с по-здравословен и по-екологичен начин на живот.

Климатично неутрални болници на бъдещето - спасяване на човешки живот по кръгов път

Изменението на климата представлява най-голямата заплаха за здравето в световен мащаб през 21-ви век, но същевременно самият сектор на здравеопазването е отговорен за огромен брой нетни емисии. В този модул, учениците ще научат за този конфликт и ще разработят решения за климатично неутрални болници на бъдещето.

Изкуственият интелект и кръговата икономика

Понастоящем живеем в нова ера на технологии и иновации, Четвъртата индустриална революция, в която изкуственият интелект (ИИ) играе съществена роля. ИИ носи със себе си огромни възможности за осъществяването на кръгова икономика там, където се използват, преработват и рециклират продукти в края на техния живот. В този модул ще научите и разберете как тази технология ускорява прехода към кръгова икономика.

Кръгова и устойчива на климатичните изменения трансформация на градовете

Този модул представя сложната взаимовръзка между прехода към кръгова икономика и смекчаването на последиците от изменението на климата. Той дава поглед към разнообразния характер на градското развитие и за въздействието на сградите върху околната среда. Ще разберете как кръговата трансформация на градовете може да допринесе за справяне с изменението на климата.

Училищата като живи лаборатории за системна кръгова икономика на храните

В този модул ще разгледаме кръговата икономика на храните от гледна точка на системното мислене. Ще ви въведем в теорията на системното мислене и в един от инструментите й: Картографиране на системата. Лупата на системното мислене ще ви помогне да разберете как живите лаборатории, например под формата на училищни градини, са полезни инструменти за насърчаване на системната кръгова икономика на храните на местно ниво.

Полупроводници: Захранване на цифрова и зелена трансформация

Полупроводниците са ключов компонент на много продукти, които използваме ежедневно, включително смартфони, лаптопи, автомобили и хладилници. Те играят важна роля не само в производството на потребителски стоки, но и в производството на възобновяема енергия. Дори усилията ни да сведем потреблението на ресурси в рамките на самото производство до ниво, щадящо климата, се определят от полупроводниковата индустрия.

Интелигентни и здравословни градове

Замърсяването на въздуха, шумът, горещината, липсата на зелени площи и физическа активност са все фактори на околната среда, които могат да имат отрицателно въздействие върху здравето ни. Ще научите как да допринесете за по-здравословна градска среда, като приемете правилните решения за градски дизайн и мобилност. В модула ще бъдат представени и някои примери за технологичен напредък в полза на здравето и благосъстоянието на хората.

Дълбоки технологични иновации от фермата до трапезата

Следващият модул е посветен на преплитането на селскостопанските и хранителните системи и на това как напредъкът в областта на дълбоките технологии може да им помогне да станат по-кръгови и устойчиви. В рамките на „от фермата до трапезата“ ще разберете как може да се постигне кръговрат и устойчивост в тези сектори.

Партньори по проекта:

Поруч

Управлява се от: