МОМИЧЕТАТА УЧАТ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Относно проекта

„Момичетата учат кръгова икономика“ оказва подкрепа на момичета в училищна възраст и в по-широк аспект — на всички ученици — да развиват цифровите и лидерските си умения и да намират решения за устойчиво бъдеще.

 

 

 

 

Учи чрез практика!

 

 

Методологията на проекта се основава на подхода за учене чрез практика, който въвлича учениците в разнообразни дейности, като например онлайн проучвания, ролеви игри с предприемаческа насоченост или упражнения на базата на предизвикателствата.

 

Развиваните умения са в съответствие с  Рамката за цифрови компетенции на ЕС 2.2 (DigComp), Европейската рамка за предприемачески компетенции (EntreComp), и Европейската рамка за компетенции в областта на устойчивостта (GreenComp).

 

Онлайн учебната платформа на проекта — „Кръгово учебно пространство“ — предоставя на участващите в него ученици възможността:

да придобият познания относно кръговата икономика;

да придобият разбиране за предприетите от бизнеса стъпки за постигане на кръгова икономика;

да усъвършенстват цифровите и предприемаческите си умения;

да предложат собствени решения на обществени и екологични предизвикателства.

Посрещане на обществените предизвикателства

Кръгова икономика за смартфони и електронни устройства

Мобилните телефони съдържат много ценни метали и минерали. Заради това е важно да продължаваме да ги използваме възможно най-дълго, а суровините, от които са изработени, да се рециклират, да се използват повторно или да се изхвърлят по правилен начин. Разбери какво въздействие оказват на околната среда смартфоните и другите електронни устройства и се научи как да създадеш кръгова икономика за ИКТ устройствата.

Кръгова икономика на храните в градовете

Градовете могат да са от ключово значение за управление на прехода към кръгова икономика и за трансформация на системата на храните. Това е едно от най-амбициозните предизвикателства на нашето време — ако се справим успешно с него, ще помогнем за предотвратяване на климатичната криза, за възстановяване на биоразнообразието, за подобряване здравето на хората и за възстановяване на връзката между хората и храната им — като междувременно създаваме нови бизнес възможности. По какъв начин — ще разберем в този модул!

Електронните отпадъци и кръговата икономика

Този модул разглежда нарастващия проблем с електронните отпадъци. В него се проучва колко е важно да се подобри събирането, сортирането и рециклирането на електронните отпадъци, както и ролята, която кръговата икономика може да играе в елиминиране на отпадъците на първо място.

Модата и кръговата икономика

Дрехите и текстилните продукти трябва да бъдат оползотворявани в по-висока степен и да се връщат в икономиката след използване, вместо да се озовават на бунището. Запознай се с понятието „кръгова мода“ и неговото въздействие върху икономиката и околната среда и създай свой собствен бизнес модел.

Металите и кръговата икономика

Необходим е нов подход към миннодобивната и металообработващата промишленост. Заради високата стойност на много от металите и високата екологична цена за техния добив е задължително те да бъдат рециклирани, оползотворявани и използвани повторно. Разгледай този модул, за да разбереш как металите могат да бъдат добивани и използвани по един по-устойчив начин.

Преосмисляне на пластмасите

Изграждането на кръгова икономика за пластмасите изисква пълно преосмисляне на проектирането и използването им. Проучи ползите и проблемите от използването на пластмаси, открий решения за справянето с глобалната криза с пластмасовите отпадъци и предложи алтернативи за производството на стоки без пластмасови опаковки.

Роботиката и кръговата икономика

В момента живеем в новата епоха на промишленото производство, т.нар. Индустрия 4.0, в която съществена роля играят иновативни технологии като роботика и изкуствен интелект. Индустрия 4.0 дава невероятната възможност за отключване на кръговата икономика, при която продуктите, които са в края на своя експлоатационен цикъл, се използват повторно, преработват се и се рециклират.

Справяне с изменението на климата чрез кръгово потребление

Този модул подчертава ролята на кръговата икономика за справяне с изменението на климата. Той предоставя общ преглед на екологичните проблеми, свързани с потребителските стоки и показва как внедряването на практики за кръгово потребление може да ни помогне да намалим въздействието на човека върху климата.

Sustainable Mobility for Circular and Inclusive Cities

Adopting circular and more equitable planning approaches for improving the mobility systems of our cities is essential. Learn about environmental and societal challenges produced by urban mobility, and how the concept of sustainable mobility is addressing them by bringing together technology solutions with a healthier and greener lifestyle.

Climate-neutral Hospitals of the Future - Saving Lives the Circular Way

Climate change presents the biggest threat to global health in the 21st century, yet, the health care sector itself is responsible for an immense number of net emissions. In this module, students will learn about this dispute and develop solutions for a climate-neutral hospital of the future.

Artificial Intelligence and the Circular Economy

We are living in a new era of technology and innovation, the Fourth Industrial Revolution in which Artificial Intelligence (AI) is playing an essential part. AI bears enormous opportunities to enable a circular economy in which end-of-life products are reused, remanufactured and recycled. Throughout this module, you will learn and understand how this technology is accelerating the transition to a Circular Economy.

Circular and Climate Resilient Transformation of Cities

This module introduces the complex relationship between circular transition and climate change mitigation. It gives insight into the diverse nature of urban development and the environmental impact of the buildings. You’ll learn how the circular transformation of cities could contribute to tackling climate change.

Schools as Living Labs for Systemic Food Circularity

Explore the Circular Economy of Food from a Systems Thinking perspective and one of its tools: Systems Mapping. This approach will help you understand how Living Labs, for example in the form of school gardens, are relevant tools to foster systemic food circularity at the local level.

New Module

…coming in 2023.

New Module

…coming in 2023.

New Module

…coming in 2023.

Партньори по проекта:

Поруч

Управлява се от: