МОМИЧЕТАТА УЧАТ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Относно проекта

„Момичетата учат кръгова икономика“ оказва подкрепа на момичета в училищна възраст и в по-широк аспект — на всички ученици — да развиват цифровите и лидерските си умения и да намират решения за устойчиво бъдеще.

 

 

 

 

Учи чрез практика!

 

 

Методологията на проекта се основава на подхода за учене чрез практика, който въвлича учениците в разнообразни дейности, като например онлайн проучвания, ролеви игри с предприемаческа насоченост или упражнения на базата на предизвикателствата.

 

Развиваните умения са в съответствие с  Рамката за цифрови компетенции на ЕС 2.2 (DigComp), Европейската рамка за предприемачески компетенции (EntreComp), и Европейската рамка за компетенции в областта на устойчивостта (GreenComp).

 

Онлайн учебната платформа на проекта — „Кръгово учебно пространство“ — предоставя на участващите в него ученици възможността:

да придобият познания относно кръговата икономика;

да придобият разбиране за предприетите от бизнеса стъпки за постигане на кръгова икономика;

да усъвършенстват цифровите и предприемаческите си умения;

да предложат собствени решения на обществени и екологични предизвикателства.

Посрещане на обществените предизвикателства

Кръгова икономика за смартфони и електронни устройства

Мобилните телефони съдържат много ценни метали и минерали. Заради това е важно да продължаваме да ги използваме възможно най-дълго, а суровините, от които са изработени, да се рециклират, да се използват повторно или да се изхвърлят по правилен начин. Разбери какво въздействие оказват на околната среда смартфоните и другите електронни устройства и се научи как да създадеш кръгова икономика за ИКТ устройствата.

Кръгова икономика на храните в градовете

Градовете могат да са от ключово значение за управление на прехода към кръгова икономика и за трансформация на системата на храните. Това е едно от най-амбициозните предизвикателства на нашето време — ако се справим успешно с него, ще помогнем за предотвратяване на климатичната криза, за възстановяване на биоразнообразието, за подобряване здравето на хората и за възстановяване на връзката между хората и храната им — като междувременно създаваме нови бизнес възможности. По какъв начин — ще разберем в този модул!

Електронните отпадъци и кръговата икономика

Този модул разглежда нарастващия проблем с електронните отпадъци. В него се проучва колко е важно да се подобри събирането, сортирането и рециклирането на електронните отпадъци, както и ролята, която кръговата икономика може да играе в елиминиране на отпадъците на първо място.

Модата и кръговата икономика

Дрехите и текстилните продукти трябва да бъдат оползотворявани в по-висока степен и да се връщат в икономиката след използване, вместо да се озовават на бунището. Запознай се с понятието „кръгова мода“ и неговото въздействие върху икономиката и околната среда и създай свой собствен бизнес модел.

Металите и кръговата икономика

Необходим е нов подход към миннодобивната и металообработващата промишленост. Заради високата стойност на много от металите и високата екологична цена за техния добив е задължително те да бъдат рециклирани, оползотворявани и използвани повторно. Разгледай този модул, за да разбереш как металите могат да бъдат добивани и използвани по един по-устойчив начин.

Преосмисляне на пластмасите

Изграждането на кръгова икономика за пластмасите изисква пълно преосмисляне на проектирането и използването им. Проучи ползите и проблемите от използването на пластмаси, открий решения за справянето с глобалната криза с пластмасовите отпадъци и предложи алтернативи за производството на стоки без пластмасови опаковки.

Роботиката и кръговата икономика

В момента живеем в новата епоха на промишленото производство, т.нар. Индустрия 4.0, в която съществена роля играят иновативни технологии като роботика и изкуствен интелект. Индустрия 4.0 дава невероятната възможност за отключване на кръговата икономика, при която продуктите, които са в края на своя експлоатационен цикъл, се използват повторно, преработват се и се рециклират.

Справяне с изменението на климата чрез кръгово потребление

Този модул подчертава ролята на кръговата икономика за справяне с изменението на климата. Той предоставя общ преглед на екологичните проблеми, свързани с потребителските стоки и показва как внедряването на практики за кръгово потребление може да ни помогне да намалим въздействието на човека върху климата.

Партньори по проекта:

Управлява се от: