МОМИЧЕТАТА УЧАТ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Цифрови и предприемачески умения за кръговата икономика

Премахване на цифровата неравнопоставеност между половете

 

Според кампанията Women in Digital Scoreboard 2021 на Европейската комисия, жените представляват едва 41% от завършилите в направленията НТИМ (наука, технология, инженерство, математика) и 19% от специалистите в областта на ИКТ. Повишаването на броя на жените, които навлизат на пазара за цифрови умения, би генерирало допълнителни 16 милиарда евро годишно за европейската икономика.

 

Проучванията сочат, че по-голямата представеност на половете на ръководни позиции не само генерира приходи, но и повишава индикаторите за решаване на проблеми и работа в екип. В координация с EIT RawMaterials проектът „Момичетата учат кръгова икономика“ дава своя принос за намаляване на цифровата неравнопоставеност между половете, като прави момичета на възраст между 14 и 19 години на Европа по-уверени в себе си и ги насърчава да развиват цифровите и предприемаческите си компетенции, докато получават знания за кръговата икономика. 

 „Кръгово учебно пространство“ — онлайн платформата за обучение, която беше разработена в рамките на проекта — предлага на учениците възможността да избират между различни учебни модули на теми като електронни отпадъци, изменение на климата, храни или роботика. Тези модули се основават на подхода за учене в практиката, чрез който знанията и уменията се предават с помощта на интерактивна структура на базата на предизвикателството.

 

Мисия

Предприемачески умения

С помощта на упражнения на базата на предизвикателството учениците се учат как да идентифицират бизнес възможности, да поемат инициативата и да работят в екип.

Груповите занимания стимулират креативността и увереността им и развиват аналитичните им умения и способността им да решават проблеми. Тези нови умения ще помогнат на учениците да се превърнат в бъдещи носители на промяната.

 

Цифрови умения

За да преуспяват в цифровата ера, младите хора трябва да бъдат в състояние да оценяват и управляват информацията в интернет компетентно, да общуват през различни онлайн инструменти и да създават цифрово съдържание.

„Момичетата учат кръгова икономика“ изгражда точно такива компетенции у учениците и повишава информираността им относно заплахите и етикета в мрежата.

Кръгова икономика

Кръговата икономика допълва цифровото обучение и предоставя неповторима перспектива за повишаване на информираността на учениците относно проблемите на околната среда. 

Благодарение на междусекторното естество на засегнатите теми учениците биват насърчавани да размишляват над предизвикателствата пред съвременното общество и да се подготвят да поемат лидерството в изграждането на по-устойчиво бъдеще за Европа.

Проектът „Момичетата учат кръгова икономика“ се осъществява в подкрепа на „Действие 13 — Насърчаване участието на жените в НТИМ“ от „План за действие в областта на цифровото образование“ на Европейската комисия и насърчава ученичките в онези държави в Европа, които са определяни като скромни и умерени новатори (съгласно Европейския сравнителен доклад за иновациите), да се превръщат в бъдещи лидери и предприемачи.

Разгледай картата по-долу и виж кои училища са се присъединили към проекта „Момичетата учат кръгова икономика“ и са започнали да се обучават при нас!

 

по-уверени в себе си момичета

обучени момчета

разработени модула

налични езика

привлечени партньора

  • EIT Knowledge and Innovation Communities
  • Project Partners
  • Participating Schools

Кръгово учебно пространство

Кръговото учебно пространство е в центъра на проекта. С помощта на тази платформа учениците работят самостоятелно и по групи в рамките на онлайн сесии или на живо. Платформата обхваща няколко модула, които разглеждат кръговата икономика от различни перспективи. Като затвърждават знанията си в областта на прехода към екологична икономика, учениците използват цифрови инструменти за придобиване на практически умения. След успешно завършване на даден учебен модул учениците получават сертификат, който удостоверява придобитите от тях умения. 

Проектът е насочен предимно към момичетата, но е отворен за всички учащи се!

ИСКАШ ЛИ ДА ВЗЕМЕШ УЧАСТИЕ?

Свържи се с нас!